CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập Cân bằng nội môi mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Cân bằng nội môi mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Tuần hoàn máu mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tuần hoàn máu mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Hô hấp ở động vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Hô hấp ở động vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Tiêu hóa ở động vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Hô hấp ở thực vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Hô hấp ở thực vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

20 bài tập Quang hợp và năng suất cây trồng mức độ dễ

Tổng hợp 20 bài tập trắc nghiệm Quang hợp và năng suất cây trồng mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Quang hợp ở thực vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Quang hợp ở thực vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Dinh dưỡng nitơ ở thực vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Dinh dưỡng nitơ ở thực vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Vai trò của các nguyên tố khoáng mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vai trò của các nguyên tố khoáng mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Thoát hơi nước mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Thoát hơi nước mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Vận chuyển các chất trong cây mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Vận chuyển các chất trong cây mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất