30 bài tập Cảm ứng ở động vật mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cảm ứng ở động vật là ?

 • A Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
 • B Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
 • C Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển
 • D Phản ứng lại các kích thích vô định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cảm ứng ở động vật là Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là

 • A Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc tránh xa kích thích
 • B Co rúm toàn thân
 • C Phản ứng định khu
 • D  Phản ứng bằng cơ chế phản xạ

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là ở các động vật đơn bào: hướng tới hoặc tránh xa kích thích.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Hệ thần kinh tiến hóa nhất ở động vật không xương sống là

 • A Hệ thần kinh dạng lưới
 • B Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
 • C Hệ thần kinh dạng ống
 • D Dạng hệ thần kinh chuỗi

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh tiến hóa nhất ở động vật tiến hóa nhất ở động vật không xương sống là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Kích thích tại 1 điểm được trả lời bằng một đáp ứng cục bộ, không đặc trưng cho nhóm động vật

 • A Đã hình thành ống thần kinh
 • B Có 2 chuỗi hạch chạy dọc cơ thể
 • C Đã có phản ứng định khu
 • D Có bộ não chưa phân hóa.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Kích thích tại 1 điểm được trả lời bằng một đáp ứng cục bộ là phản ứng định khu có ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Nhóm động vật này có đặc điểm: có 2 dãy hạch chạy dọc cơ thể; não chưa phân hóa nhưng chưa hình thành ống thần kinh.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Hệ thần kinh dạng lưới được thấy ở

 • A Ruột khoang
 • B Giun tròn
 • C Thân mềm
 • D Chân khớp

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh dạng lưới có ở ruột khoang: VD: Thủy tức, sứa..

Ba nhóm động vật còn lại có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Đặc điểm cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới: 

 • A Phản ứng nhanh và chính xác
 • B Phản ứng chậm nhưng chính xác
 • C Gây phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng
 • D Phản ứng nhanh, định khu nhưng chưa chính xác

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi có kích thích tại 1 điểm thì thông tin được truyền tới mang lưới làm toàn bộ cơ thể phản ứng; tuy phản ứng nhanh nhưng chưa chính xác gây tốn năng lượng.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào ?

 • A Cơ, tuyến → thụ quan hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh
 • B Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến → hệ thần kinh
 • C Hệ thần kinh → thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → cơ, tuyến
 • D Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự: Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → hệ thần kinh → cơ tuyến. Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích sau đó truyền tới  hệ thần kinh ( cơ quan phân tích tổng hợp thông tin để quyết định mức độ kích thích) sau đó thông tin được truyền tới cơ hoặc tuyến để phản ứng lại với kích thích

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Thân mềm và chân khớp có hạch thần kinh phát triển là

 • A Hạch ngực
 • B Hạch não
 • C Hạch bụng
 • D Hạch lưng

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Thân mềm và chân khớp có hệ thần kinh dạng hạch gồm: hạch não, hạch ngực và hạch bụng, trong đó hạch não đặc biệt phát triển điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào ?

 • A Diễn ra chậm hơn nhiều
 • B Diễn ra nhanh hơn
 • C Diễn ra ngang bằng
 • D Diễn ra chậm hơn một chút

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tốc độ cảm ứng ở động vật nhanh hơn tốc độ cảm ứng ở thực vật

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích là

 • A Di chuyển đi chỗ khác
 • B Duỗi thẳng cơ thể
 • C Co toàn bộ cơ thể
 • D Co phần cơ thể bị kích thích

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, khi bị kích thích toàn bộ cơ thể sẽ phản ứng: co toàn bộ cơ thể để tránh kích thích.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Hình thức cảm ứng của hệ động vật có hệ thần kinh được gọi chung là

 • A Tập tính
 • B Vận động cảm ứng
 • C Đáp ứng kích thích
 • D Phản xạ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hình thức cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh được gọi chung là phản xạ, các động vật không có hệ thần kinh thì không có phản xạ

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Các động vật có hệ thần kinh ống không có đặc điểm

 • A Trả lời kích thích theo nguyên tắc phản xạ
 • B Có bộ não phân hóa rõ rệt
 • C Có đối xứng tỏa tròn
 • D Có trung ương thần kinh được bảo vệ trong khung xương bền vững

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các động vật có hệ thần kinh dạng ống không có đối xứng tỏa tròn mà có đối xứng 2 bên. Đối xứng tỏa tròn có ở 1 số động vật bậc thấp.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nhóm động vật có hệ thần kinh giống với hệ thần kinh của gián là

 • A Rắn, rết, cánh cam, châu chấu, thủy tức
 • B Châu chấu , ruồi, muỗi, ong
 • C Tôm, gà, giun đốt, chuồn chuồn
 • D Chim sẻ, đỉa, giun đốt

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh của gián là hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, nhóm động vật có hệ thần kinh tương tự của gián là châu chấu, ruồi, muỗi, ong

A sai vì có rắn: HTK dạng ống; thủy tức: HTK dạng lưới

C sai vì có gà: HTK dạng ống

D sai vì có chim sẻ HTK dạng ống

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Ở động vật đơn bào hiện tượng cảm ứng không thể hiện dưới dạng:

 • A Chuyển trạng thái co rút của chất nguyên sinh
 • B Phản xạ
 • C Hướng động
 • D Chuyển động toàn bộ cơ thể

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở động vật đơn bào không có hệ thần kinh nên không có phản xạ.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ý nào không đúng với  cảm ứng ở động vật đơn bào ?

 • A Tiêu tốn năng lượng
 • B Co rút chất nguyên sinh
 • C Chuyển động cả cơ thể
 • D  Thông qua phản xạ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Động vật đơn bào không có  có hệ thần kinh nên không có phản xạ

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Ý nào không đúng đối với phản xạ ?

 • A  Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh
 • B Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng
 • C Phản xạ thực hiện nhờ cung phản xạ
 • D Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là D.

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và trả lời lại các kích thích của môi trường ; còn cảm ứng là cách phản ứng của động vật có hệ thần kinh với kích thích của môi trường.

Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, phần não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hoạt động sống của cơ thể là

 • A Hành não
 • B Tủy sống
 • C Bán cầu đại não
 • D Tiểu não

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Não của động vật có xương sống chia làm 5 phần: bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành – cầu não. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển hoạt động sống của cơ thể.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng:

 • A Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi nhưng kích thước lớn dần
 • B Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp.
 • C Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển các hoạt động sống của cơ thể.
 • D Đầu trước của ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là A.

Càng tiến hóa thì số lượng tế bào thần kinh càng tăng lên.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Loài nào dưới đây có hệ thần kinh khác những loài còn lại

 • A
 • B Người
 • C Thằn lằn
 • D Châu chấu

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Châu chấu có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, khác với hệ thần kinh dạng ống ở các loài còn lại.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào:

(1) Não

(2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống

(4) Dây thần kinh

 • A (1),(2),(4)
 • B (1),(3)
 • C (1),(2),(3),(4)
 • D (1),(3),(4)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh dạng ống gồm có: Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống;Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm:

(1) Não

(2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống

(4) Dây thần kinh

 • A (2),(1)
 • B (2),(3)
 • C (1),(3)
 • D (2),(4)

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Bộ phận TK trung ương bao gồm não và tủy sống.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm:

(1) Não

(2) Hạch thần kinh

(3) Tủy sống

(4) Dây thần kinh

 • A (2),(1)
 • B (2),(3)
 • C (1),(3)
 • D (2),(4)

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh.

Chọn D.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của:

 • A Cơ tim
 • B Cơ vân
 • C Cơ trơn
 • D Các tuyến

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân, đây là các hoạt động có ý thức ( theo  ý muốn)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng

 • A Cơ quan sinh sản
 • B Ruột non
 • C Bắp tay
 • D Dạ dày

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động của nội quan, cơ trơn..những hoạt động không theo ý muốn nên không điều khiển hoạt động của bắp tay.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan:

 • A Hệ thần kinh vận động
 • B Hệ thần kinh đối giao cảm
 • C  Hệ thần kinh giao cảm
 • D Hệ thần kinh dinh dưỡng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Khi huyết áp hạ hay nồng độ CO2 tăng, xung thần kinh sẽ 

 • A Truyền theo dây thần kinh đối giao cảm tới tim
 • B Truyền theo dây thần kinh giao cảm tới tim
 • C Truyền theo dây thần kinh giao cảm và đối giao cảm
 • D Tim tự đập nhanh hơn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Khi huyết áp hạ, nồng độ CO2 tăng xung thần kinh sẽ theo dây giao cảm đến làm tim đập nhanh và mạnh thải nhanh CO2 ra khỏi cơ thể.

Hoạt động của tim được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng, dựa vào chức năng ta có thể chia thành bộ phận thần kinh giao cảm và bộ phận thần kinh đối giao cảm

Bộ phận thần kinh giao cảm làm tăng hoạt động của các cơ quan còn bộ phận thần kinh đối giao cảm có hoạt động ngược lại

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Đặc điểm nào dưới đây không đúng với phản xạ đầu gối ?

 • A Là phản xạ có điều kiện
 • B Là phản xạ có tính di truyền
 • C Là phản xạ không  điều kiện
 • D Cả B,C đều đúng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

Phản xạ đầu gối chúng ta đã học ở Sinh 8.

Khi dùng búa cao su gõ nhẹ vào xương bánh chè, cẳng chân đưa ra phía trước. đây là phản xạ không điều kiện, có tính di truyền.

Vậy phương án sai là A.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Đặc điểm nào sau đây không đúng với phản xạ không điều kiện ?

 • A Thường do tủy sống điều khiển
 • B Di truyền được, đặc trưng cho loài
 • C Có số lượng không hạn chế
 • D Mang tính bẩm sinh và bền vững

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của phản xạ không điều kiện là:

- mang tính bẩm sinh, không cần rèn luyện

- mang tính chất loài và di truyền

- trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tủy sống

- có tính bền vững, tồn tại rất lâu có khi suốt đời

- phản ứng tương ứng với kích thích

Vậy đặc điểm sai là C.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có

 • A Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành – cầu não
 • B Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư
 • C Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não
 • D Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và trụ não

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Não bộ gồm có các bộ phận : Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa ( gồm có củ não sinh tư và cuống não) , tiểu não và hành – cầu não .

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

 • A Tiến hóa theo dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống
 • B Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng  trong phản xạ
 • C Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trược kich thích của môi trường
 • D Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là D. Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên phản ứng nhanh.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Cảm ứng ở động vật

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài