30 bài tập Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Điện thế hoạt động là điện thế phát sinh khi :

 • A Tế bào bị kích thích
 • B Tế bào bị kích thích tới ngưỡng
 • C Tế bào bị kích thích hoặc ức chế
 • D Tế bào được kích hoạt bởi xung thần kinh

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Khi bị kích thích với cường độ đủ mạnh ( tới ngưỡng) thì tính thấm của màng nơron nơi bị kích thích thay đổi làm xuất hiện điện thế hoạt động.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là

 • A Mất phân cực – đảo cực – tái phân cực
 • B Tái phân cực – đảo cực – mất phân cực
 • C Mất phân cực – tái phân cực – đảo cực
 • D Đảo cực – tái phân cực – mất phân cực

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là Mất phân cực – đảo cực – tái phân cực

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cực

 • A Cả trong và ngoài màng tích điện âm
 • B Chênh lệch điện thế giảm nhanh tới 0
 • C Cả trong và ngoài màng tích điện dương
 • D Chênh lệch điện thế cực đại

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn mất phân cực, cổng Na+ mở làm ion Na+ ồ ạt vào bên trong tế bào, chênh lệch điện thề giảm nhanh tới 0

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Trong cơ chế phát sinh điện thế hoạt động, hiện tượng khử cực xảy ra do:

 • A Kênh Na+ mở rộng làm Na+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào
 • B Kênh K+ mở rộng làm K+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào
 • C Kênh K+ mở rộng làm K+ từ dịch bào ồ ạt tràn vào dịch nội mô
 • D Kênh Na+ mở rộng làm Na+ từ dịch bào ồ ạt tràn vào dịch nội mô

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng khử cực ( mất phân cực) xảy ra do kênh  Na+ mở rộng làm Na+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào trung hòa với điện tích âm ở mặt trong màng.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Ở giai đoạn đảo cực

 • A Cả trong và ngoài màng tích điện âm
 • B Màng trong tích điện dương, màng ngoài tích điện âm
 • C Cả trong và ngoài màng tích điện dương
 • D Màng trong tích điện âm, màng ngoài tích điện dương

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn mất phân cực: Na+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào trung hòa với điện tích âm ở mặt trong màng và còn dư thừa làm màng trong tích điện dương, màng ngoài tích điện âm, đây là giai đoạn đảo cực.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Hiện tượng tái phân cực xảy ra do

 • A Kênh K+ mở rộng, kênh Na+ bị đóng lại làm K+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào
 • B Kênh K+ mở rộng, kênh Na+ bị đóng lại làm K+ từ dịch bào ồ ạt tràn vào dịch mô
 • C Kênh Na+ mở rộng , kênh K+ bị đóng lại làm Na+ từ dịch bào ồ ạt tràn vào dịch mô
 • D Kênh Na+ mở rộng, kênh K+ bị đóng lại làm Na+ từ dịch mô ồ ạt tràn vào dịch nội bào.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tiếp sau giai đoạn đảo cực, kênh Na+ đóng lại , kênh K+ mở ra K+ từ dịch bào ồ ạt ra ngoài dịch mô gây nên sự tái phân cực.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bào miêlin  lại “nhảy cóc”

 • A  Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh
 • B Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng
 • C Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao mielin cách điện.
 • D Vì sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trên các sợi trục có bao mielin xung thần kinh “nhảy cóc” là vì các bao mielin có tính cách điện ( bao mielin có bản chất là phospholipit)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin so với sợi trục không có bao mielin là

 • A Dẫn truyền theo lối “ nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng
 • B Dẫn truyền theo lối “ nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng
 • C Dẫn truyền theo lối “ nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng
 • D Dẫn truyền theo lối “ nhảy cóc”, chậm và tiêu tốn nhiều năng lượng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin theo lối nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo ranvie tiếp nên nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

Chọn A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Sự đóng mở kênh Na+ - K+ trong lan truyền xung thần kinh như thế nào ?

 • A Cổng Na+ và cổng K+ đều mở để K+ và Na+ vào
 • B Cổng Na+ để Na+ vào, còn cổng K+ mở để K+ ra
 • C Cổng Na+ và cổng K+ đều mở để K+ và Na+ ra
 • D Cổng Na+ để Na+ ra, còn cổng K+ mở để K+ vào.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sự lan truyền xung thần kinh: bản thân xung thần kinh không chạy trên sợi thần kinh mà nó chỉ kích thích vùng màng kế tiếp thay đổi tính thấm, khi đó cổng Na+ mở để Na+ vào và cổng K+ mở để K+ ra

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Xung thần kinh là

 • A Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
 • B Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động
 • C Sự xuất hiện điện thế hoạt động
 • D Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Xung thần kinh là sự xuất hiện điện thế hoạt động.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Ở các nơron , điện thế hoạt động còn được gọi là

 • A Phản xạ
 • B Phản ứng
 • C Xung thần kinh
 • D Sự dẫn truyền qua khe xinap

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Điện thế hoạt động còn được gọi là xung thần kinh

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhận định nào dưới đây về sự lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin là đúng:

 • A Nơi điện thế hoạt động vừa xuất hiện, màng sẽ ở vào giai đoạn kích thích nên sẵn sang tiếp nhận kích thích
 • B Xung thần kinh sau khi xuất hiện sẽ chạy dọc trên sợi thần kinh
 • C Xung thần kinh sẽ kích thích làm thay đổi tính thấm của vùng màng kế tiếp và làm xuất hiện xung thần kinh tiếp theo.
 • D Nếu kích thích ở giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền cũng chỉ đi theo một chiều từ điểm xuất phát đến tế bào đích.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu đúng là C.

Sự lan truyền xung thần kinh : bản thân xung thần kinh không chạy trên sợi thần kinh mà nó chỉ kích thích vùng màng kế tiếp thay đổi tính thấm của màng nơ ron.

A sai vì, nơi điện thế xuất hiện đang ở trạng thái trơ hoàn toàn nên không tiếp nhận kích thích

B sai vì xung thần kinh không chạy mà chỉ làm thay đổi tính thấm của màng ở vùng tiếp theo.

D sai vì Nếu kích thích ở giữa sợi thần kinh thì xung thần kinh truyền theo cả 2 chiều.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

 Yếu tố nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình tạo điện thế màng:

 • A Các protein trên màng tham gia vào vận chuyển vật chất qua màng
 • B Tính thấm của màng tế bào
 • C Sự thay đổi quá trình đường phân trong tế bào chất
 • D Sự phân bố đặc trưng của nồng độ của các ion hai bên màng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự thay đổi quá trình đường phân trong tế bào chất không tham gia trực tiếp vào quá trình tạo điện thế màng.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Sự khuếch tán ồ ạt của các ion Na+  từ ngoài vào trong tế bào là nguyên nhân

 • A Gây ra sự mất phân cực
 • B Làm vỡ túi chứa chất trung gian hóa học ở cúc xinap
 • C Gây ra sự khử cực và đảo cực
 • D Dẫn tới hiện tượng tái phân cực

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khi màng bị kích thích, kênh Na+ mở làm ion Na+ ồ ạt tràn từ ngoài vào, làm trung hòa điện tích âm dẫn đến sự mất phân cực , các ion Na+ dư thừa làm trong màng tích điện dương ngoài màng tích điện âm đây là hiện tượng đảo cực.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Trên màng nơron, cổng  Na+ chỉ mở khi

 • A Nơron bị kích thích hoặc bị tổn thương
 • B Có tác dụng của năng lượng ATP
 • C Có enzyme hoạt hóa
 • D Bơm Na+  - K+  

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cổng Na+ chỉ mở khi nơron bị kích thích hoặc tổn thương.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao mielin như thế nào ?

 • A Xung thần kinh lan truyền theo sợi trục
 • B Nếu kích thích ở giữa sợi trục thì xung thần kinh truyền theo cả hai chiều
 • C Xung thần kinh thực hiện theo lối nhảy cóc
 • D Cả A và B đúng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao mielin có đặc điểm: 

- Xung thần kinh lan truyền theo sợi trục

- Nếu kích thích ở giữa sợi trục thì xung thần kinh truyền theo cả hai chiều

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin và không có bao mielin là

 • A 100m/s và 50 m/s
 • B 10m/s và 25m/s
 • C 100m/s và 5m/s
 • D 10m/s và 2,5 m/s

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tốc độ lan truyền của xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin là 100m/s và trên sợi trục không có bao mielin là 3- 5m/s

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Để tái lập lại trật tự phân bố của nồng độ ion Na+ và K+ hai bên màng tế bào cần có vai trò của

 • A Các protein trên màng
 • B Bơm Na+ - K+
 • C Hiện tượng thẩm thấu
 • D Lớp phospholipit kép

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn tái phân cực, kênh Na+ bị đóng lại, kênh K+ mở ra nhờ hoạt động của bơm Na+ - K+ 

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Sợi thần kinh không có bao mielin được gặp ở

 • A Các sợi thần kinh sinh dưỡng
 • B Các sợi thần kinh vận động
 • C Các sợi thần kinh cảm giác
 • D Hệ thần kinh trung ương

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sợi thần kinh không có bao mielin là các sợi thần kinh sinh dưỡng,

Các sợi thần kinh vận động có bao mielin.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin theo kiểu “nhảy cóc” là vì:

 • A Sự thay đổi tính thấm của mang chỉ xảy ra tại các eo Ranvie.
 • B Đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng.
 • C Giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng bao miêlin cách điện.
 • D Tạo cho tốc độ truyền xung nhanh.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao mielin theo kiểu “nhảy cóc” vì:

Các bao mielin là các bao cách điện. Do đó sự lan truyền xung thần kinh chỉ truyền từ vị trí giữa 2 bao mielin này tới vị trí giữa 2 bao mielin sau (từ eo Ranvie này tới eo Ranvie kia)

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Cho các nhận định sau:

(1) Ở người, tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh giao cảm lớn hơn nhiều lần tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh vận động.

(2) Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh không có bao myêlin chậm hơn so với sợi thần kinh có bao myêlin.

(3) Lan truyền nhảy cóc làm cho nhiều vùng trên sợi trục chưa kịp nhận thông tin về kích thích.

(4) Lan truyền liên tục làm đẩy nhanh tốc độ lan truyền thông tin trên sợi trục.

Có bao nhiêu nhận định không đúng

 • A 5
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

1 sai tốc độ truyền trên sợi thần kinh vận động nhanh hơn trên sợi giao cảm

2 đúng

3 đúng

4 sai vì lan truyền liên tục làm tốc độ lan truyền trên sợi trục chậm

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Trình tự đúng của sự xuất hiện điện động trên nơron là

 • A đảo cực, khử cực, tái phân cực.
 • B khử cực, đảo cực, tái phân cực.
 • C phân cực, khử cực, đảo cực.
 • D đảo cực, tái phân cực, khử cực.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn: mất phân cực (khử cực), đảo cực và tái phân cực
Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

So sánh tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có và không có bao mielin dưới đây, nhận định nào là chính xác ?

 • A Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin so với sợi thần kinh không có bao mielin tùy thuộc vào vị trí tế bào thần kinh trong hệ thần kinh
 • B Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin chậm hơn sợi thần kinh không có bao mielin
 • C Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin nhanh hơn sợi thần kinh không có bao mielin
 • D Tốc độ dẫn truyền của sợi thần kinh có bao mielin bằng sợi thần kinh không có bao mielin

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin được dẫn truyền theo cách nhảy cóc nên nhanh hơn so với dẫn truyền trên sợi trục không có bao mielin

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Giai đoạn tái phân cực của điện động là do

 • A các ion Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài màng.
 • B các ion K+ khuếch tán từ trong ra ngoài màng.
 • C các ion Na+ và K+ đều khuếch tán từ trong ra ngoài màng.
 • D bơm Na - K vận chuyển chúng từ trong ra ngoài màng.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ở giai đoạn tái phân cực, kênh K+ mở, kênh Na+ đóng lại làm K+ đi từ bên trong ra ngoài màng tế bào

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

So với sợi thần kinh có bao miêlin, sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin có đặc điểm

 • A lan truyền liên tục trên sợi thần kinh, tốc độ chậm.
 • B lan truyền theo lối nhảy cóc, tốc độ chậm.
 • C tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+.  
 • D chỉ trải qua các giai đoạn mất phân cực, tái phân cực.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin diễn ra liên tục với tốc độ chậm

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Ở các nơron, điện thế hoạt động còn được gọi là

 • A sự dẫn truyền qua khe xinap.
 • B phản xạ.
 • C phản ứng. 
 • D xung thần kinh.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ở các nơron, điện thế hoạt động còn được gọi là xung thần kinh

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”,

 • A chậm và tốn nhiều năng lượng.
 • B nhanh và tốn nhiều năng lượng.
 • C chậm và tốn ít năng lượng.        
 • D nhanh và tốn ít năng lượng.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Vì sao trong điện thế hoạt động xảy ra giai đoạn đảo cực ?

 • A Do Na+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong tế bào tích điện dương còn mặt ngoài tích điện âm
 • B Do K+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong màng tích điện dương còn mặt ngoài màng tích điện âm
 • C Do Na+ đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tích điện dương còn mặt trong màng tích điện âm
 • D Do K+ đi ra nhiều làm mặt ngoài màng tích điện dương  còn mặt trong màng tích điện âm.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn đảo cực xuất hiện do Na+ đi vào còn dư thừa làm mặt trong tế bào tích điện dương còn mặt ngoài tích điện âm

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Sự khuếch tán ồ ạt của các ion Na+ từ ngoài vào trong tế bào là nguyên nhân

 • A gây ra sự mất phân cực.
 • B làm vở túi chứa chất trung gian hóa học ở cúc xinap.
 • C gây ra sự khử cực và đảo cực.
 • D dẫn tới hiện tượng tái phân cực.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự khuếch tán ồ ạt của các ion Na+ từ ngoài vào trong tế bào dẫn tới hiện tượng mất phân cực và đảo cực
Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Điện thế hoạt động là

 • A sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi không bị kích thích.
 • B sự cân bằng điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi không bị kích thích.
 • C sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích.
 • D sự cân bằng điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Điện thế hoạt động là sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.