30 bài tập Truyền tin qua xinap mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Xinap là

 • A Nơi tếp xúc giữa chùm tận cùng của nơron này với nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.
 • B Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của nơron này với sợi nhánh của nơron khác
 • C  Nơi tiếp xúc giữa các nơron khác nhau
 • D Nơi tiếp xúc giữa sợi trục của các tế bào thần kinh này với thân của tế bào thần kinh bên cạnh.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với tế bào khác ( cơ, tuyến,..)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự nào ?

 • A Màng trước xinap → chùy xinap → khe xinap → màng sau xinap
 • B Màng trước xinap → khe xinap → chùy xinap→ màng sau xinap
 • C Khe xinap → Màng trước xinap → chùy xinap→ màng sau xinap
 • D Chùy xinap → Màng trước xinap → khe xinap → màng sau xinap

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Quá trình truyền tin qua xinap :

-          Xung thần kinh đi tới  làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

-          Ca2+ vào làm bóng chứa chất trung gian hóa học (CTGHH)  gắn vào màng trước rồi vỡ ra giải phóng CTGHH vào khe xinap

-          CTGHH gắn vào thụ thể ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động.

Vậy trật tự đúng là: Chùy xinap → Màng trước xinap → khe xinap → màng sau xinap

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

 • A Axetylcolin và dopamin
 • B Axetylcolin và serotonin
 • C Serotonin và noradrenalin
 • D Axetylcolin và noradrenalin

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là Axetylcolin và noradrenalin.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Chùm tận cùng của một nơron có chứa nhiều (A) và trong (A) có chứa nhiều (B), (A) và (B) lần lượt là:

 • A Sợi nhánh, bao mielin
 • B Cúc tận cùng, adrenalin
 • C Xinap, cúc tận cùng
 • D Cúc tận cùng, chất môi giới hóa học axetil côlin

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Chùm tận cùng của một nơron có chứa nhiều cúc tận cùng và trong cúc tận cùng có chứa nhiều chất môi giới hóa học axetil côlin

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xinap ?

 • A Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap
 • B Các chất trung gian hóa học (CTGHH) trong các bóng được Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau
 • C Các CTGHH gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.
 • D Xung thần kinh lan truyền từ màng sau đến màng trước

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Quá trình truyền tin qua xinap chỉ theo 1 chiều từ màng trước → màng sau không diễn ra ngược lại nên phương án sai là D

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xinap ?

 • A Màng sau xinap
 • B Chùy xinap
 • C Màng trước xinap
 • D Khe xinap

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ở màng sau xinap có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Chất trung gian hóa học nằm ở bộ phận nào của xinap ?

 • A Màng trước xinap
 • B Khe xinap
 • C Chùy xinap
 • D Màng sau xinap

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chất trung gian hóa học được chứa trong bóng xinap  nằm trong chùy xinap.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Trong một cung phản xạ, xung thần kinh luôn đi theo một chiều nhất định là do

 • A Vai trò của hệ thần kinh trung ương
 • B Vai trò của các xinap
 • C Các nơron vận động nằm sau các nơron cảm giác
 • D Bao mielin có tính cách điện do đó xung thần kinh chỉ xuất hiện  được ở các eo Ranvie

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều là do sự truyền tin qua xinap chỉ đi theo 1 chiều.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Việc dẫn truyền qua khe xinap đòi hỏi năng lượng được cung cấp từ :

 • A Các bóng xinap
 • B Chất trung gian hóa học
 • C Ty thể
 • D Không cần năng lượng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong chùy xinap có nhiều ti thể, năng lượng cung cấp cho việc truyền tin qua xinap được cung cấp bởi ti thể.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Các thông tin từ các thụ quan gửi về dưới dạng các xung thần kinh đã được mã hóa như thế nào ?

 • A Bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn
 • B Chỉ bằng số lượng nơron bị hưng phấn
 • C Chỉ bằng vị trí nơron bị hưng phấn
 • D Chỉ bằng tần số xung thần kinh

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các thông tin  từ các thụ quan gửi về dưới dạng các xung thần kinh đã được mã hóa như sau:

+ Đối với các thông tin mang tính chất định tính: được mã hóa bằng các nơron riêng biệt.

+ Đối với các thông tin mang tính chất định lượng:

1. Phụ thuộc ngưỡng kích thích (loại nơron và số lượng nơron bị kích thích)

2. Tần số xung thần kinh.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có:

 • A Khe xinap; các thụ thể trên màng sau xinap
 • B Các ti thể, bóng xinap, các chất trung gian hóa học
 • C Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap
 • D Màng trước xinap, bóng xinap, màng sau xinap

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

1 xinap cơ bản gồm có :Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap (vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong:

 • A Ti thể trong chùy xinap
 • B Các thụ thể ở màng sau xinap
 • C Các vi ống của chùy xinap và sợi thần kinh
 • D Các bóng xinap trong chùy xinap

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong các bóng xinap trong chùy xinap.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Các bóng xinap được giải phóng vào khe xinap qua hiện tượng:

 • A Thực bào
 • B Xuất bào
 • C Vận chuyển chủ động
 • D Khuếch tán

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các bóng xinap gắn vào màng trước và vỡ ra đây là hiện tượng xuất bào.

(xem thêm bài 11 Sinh học 10 về hiện tượng xuất bào)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Đối với thông tin có tính chất định tính, thông tin thần kinh được mã hóa như thế nào ?

 • A Bằng cường độ các kích thích
 • B Bằng chính các nơron riêng biệt khi bị kích thích
 • C Tần số của xung thần kinh
 • D Theo loại chất trung gian hóa học có mặt ở các xinap

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đối với thông tin có tính chất định tính, thông tin được mã hóa bằng chính các nơron riêng biệt bị kích thích.

VD: ánh sáng xanh, đỏ khi kích thích các tế bào thụ cảm thì xung thần kinh sẽ được truyền theo các sợi thần kinh thị giác khác nhau.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Làm thế nào để trung ương thần kinh có thể nhận biết chính xác các kích thích đến từ các thụ quan khác nhau:

 • A Thông qua sự có mặt của bao mielin hoặc không có bao mielin trên sợi thần kinh
 • B Nhờ sự khác biệt trong cường độ và tần số của các kích thích
 • C Hệ thần kinh trung ương có khả năng giải mã thông tin thần kinh
 • D Sự khác biệt của cơ quan thụ cảm khi tiếp nhận kích thích.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thông tin nhận được từ các cơ quan thụ cảm đều được truyền về trung ương dưới dạng xung thần kinh,  các thông tin này được mã hóa và hệ thần kinh trung ương có khả năng giải mã thông tin thần kinh.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo 1 chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng, giải thích nào sau đây đúng ?

 • A Vì các thụ thể ở màng sau xinap chỉ tiếp nhận chất trung gian hóa học theo một chiều
 • B Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều
 • C Vì chất trung gian hóa học không bị phân giải sau khi đến màng sau
 • D Vì khe xinap ngăn cản sự truyền tin ngược chiều.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Giải thích đúng là : Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều

Chỉ ở chùy xinap có các bóng xinap chứa chất trung gian hóa học (CTGHH ) và chỉ ở màng sau mới có thụ quan tiếp nhận các CTGHH

Chọn B.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đối với các thông tin có tính chất định lượng, thông tin thần kinh được mã hóa

 • A Theo ngưỡng kích thích của các nơron
 • B Số lượng nơron hưng phấn
 • C Tần số của xung thần kinh
 • D Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đối với các thông tin có tính chất định lượng thì thông tin thần kinh được mã hóa bằng ngưỡng kích thích, tần số, số lượng nơron hưng phấn.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Trong cơ chế chuyển giao xung thần kinh qua xinap, ion Ca2+ có vai trò

 • A Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xinap và vỡ ra.
 • B Xúc tác sự tổng hợp các chất trung gian hóa học
 • C Tăng cường tái phân cực ở màng trước xinap
 • D Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hóa học hoạt động.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ion Ca2+ có vai trò kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xinap và vỡ ra.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Nhận định nào đúng khi nói về xinap ?

 • A Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau
 • B Tất cả các xinap đều có chứa chất trng gian hóa học là axêtincôlin
 • C Có hai loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học
 • D Cấu tạo của xinap hóa học gồm màng trước , màng sau , khe xinap và chùy xinap

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhận định đúng là D.

Ý A sai vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc tế bào khác ( tế bào cơ, tế bào tuyến..)

Ý B sai vì còn có các chất trung gian hóa học như dopamine, serotonin

Ý C sai vì có 2 loại xinap điện và xinap hóa học

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Quá trình truyền tin qua xináp hóa học diễn ra theo trật tự nào?

 • A  Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.
 • B Màng sau xináp → khe xináp → chuỳ xináp → màng trước xináp.
 • C Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.
 • D Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Qúa trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự: Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Câu nào sau đây không phải là vai trò của chất trung gian hóa học trong truyền tin qua xinap ?

 • A Xung thần kinh làn truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap
 • B Enzyme có ở màng sau xinap thủy phân axetylcolin thành axetat và colin
 • C Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm của màng trước xinap và làm xuất hiện lan truyền đi tiếp
 • D Axetat và colin quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylcolin chứa trong các túi

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, chất trung gian hóa học đi tới và gắn vào thụ thể ở màng sau xinap và làm xuất hiện lan truyền đi tiếp

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Đặc điểm không có trong quá trình truyền tin qua xinap hóa học là

 • A Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp
 • B Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau
 • C Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước
 • D Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sự kiện không diễn ra là C, vì xung thần kinh chỉ đi theo 1 chiều từ màng trước tới màng sau.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Khi xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap thì sẽ làm mở kênh nào sau đây ở chùy xinap?

 • A Kênh K+.
 • B Kênh Na+.
 • C Kênh Ca2+.
 • D Kênh H+.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khi xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap thì sẽ làm mở kênh Ca2+  

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

chất trung gian hoá học phổ biến ở động vật có vú là

 • A axêtincôlin và đôpamin. 
 • B axêtincôlin và sêrôtônin
 • C sêrôtônin và norađrênalin. 
 • D  axêtincolin và norađrênalin.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ý nào không có trong quá trình truyền tin qua xináp ?

 • A Xung thần kinh lan truyền đến làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.
 • B Các chất trung gian hoá học (CTGHH) trong các bóng được Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau.
 • C Các CTGHH gắn vào thụ thè màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp.
 • D Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sau khi tới màng sau chất trung gian hoá học làm xuất hiện xung thần kinh lan truyền tiếp, không lan truyền từ
màng sau đến màng trước → ý D sai

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xináp?

 • A  Màng sau xináp. 
 • B Chuỳ xináp.
 • C Màng trước xináp. 
 • D Khe xináp.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ở màng sau xinap có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học
Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Sau khi gây hưng phấn màng sau xinap, các chất trung gian hóa học sẽ được phân huỷ để trả về màng trước xinap mà không giữ nguyên cấu trúc là vì

 • A để xung điện chỉ truyền theo một chiều.
 • B màng sau có enzim phân huỷ chất trung gian hóa học.
 • C đảm bảo cho màng sau xinap có thể tiếp nhận các kích thích mới.
 • D để xung điện có thể được lan truyền.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự phân huỷ chất trung gian hoá học trước khi trả về màng trước có tác dụng đảm bảo cho xung điện chỉ
truyền theo 1 chiều
Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Các yếu tố không thuộc thành phần xináp là:

 • A khe xináp
 • B chùy xináp
 • C các ion Ca2+.
 • D màng sau xináp.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Xinap gồm các thành phần là khe xinap, chuỳ xinap, màng trước xinap, màng sau xinap

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Khi xung thần kinh lan truyền tới chùy xinap, ion có tác dụng làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học là

 • A Fe2+. 
 • B Cl.  
 • C Ca2+.
 • D Mg2+.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Khi xung thần kinh lan truyền tới chùy xinap, ion có tác dụng làm vỡ các bóng chứa chất trung gian hóa học là Ca2+.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ý nào không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh?

 • A Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin.
 • B Axêtat và côlin trở lại màng trước và vào chuỳ xinap để tái tổng hợp thành axêtincôlin.
 • C Axêtincôlin được tái chế phân bố tự do trong chuỳ xinap.
 • D Axêtincôlin tái chế được chứa trong các bóng xinap.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, axetilcolin được tích luỹ trong các bóng xinap trong chuỳ xinap

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Truyền tin qua xinap

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.