Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bình chọn:
4.5 trên 121 phiếu
Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 37 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 40 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 40 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Câu 1 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 5 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 6 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 41 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 8 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 9 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải