Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 2 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 6 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Câu 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 2 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 2 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 3 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 3 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 4 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 4 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết
Bài 6 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 Bài 6 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem chi tiết


Gửi bài