Chủ đề 13: Sự phản xạ âm

Bình chọn:
4.7 trên 112 phiếu
Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 91 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 92 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Câu 1 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Câu 2 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 93 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 6 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 94 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải