Chủ đề 12: Môi trường truyền âm

Bình chọn:
4.5 trên 92 phiếu
Hoạt động 1 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 84 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 85 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 1 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 4 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 5 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải