Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn

Bình chọn:
4.5 trên 94 phiếu
Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 97 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 97 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 98 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 98 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 3 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 4 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Câu 5 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 6 trang 100 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Xem lời giải