Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì?

Trả lời: 

Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa

- Thể hiện truyền thống yêu nước từ ngàn xưa của dân tộc ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

- Thể hiện ý chí quyết tâm giữ gìn và bảo vệ đất nước của ông cha ta thời kháng chiến chống Pháp.


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu