Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5


Đề bài

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:

☐ Ngày 23 - 9 – 1945

☐ Ngày 19 - 12 - 1946

☐ Ngày 23 - 11 – 1946

☐ Ngày 20 - 12 - 1946

 

Lời giải chi tiết

☒ Ngày 19 - 12 - 1946


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu