Câu 1 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng

Hòa bình lập lại, Đảng và Bác Hồ chủ trương phải xây dựng những nhà máy hiện đại, để:

☐ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.

☐ Đưa nền sản xuất lạc hậu lên sản xuất tiên tiến.

☐ Cạnh tranh với đế quốc Mĩ.

Trả lời: 

☒ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu