Bài tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học 11


Trước hết, hãy tìm hiểu việc xây dựng hai thủ tục sau đây:

Đề bài

Bài tập và thực hành 6 trang 103 SGK Tin học 11

Lời giải chi tiết

1. Mục đích, yêu cầu

- Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình;

- Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Nội dung

a) Trước hết, hãy tìm hiểu việc xây dựng hai thủ tục sau đây:

- Thủ tục CatDan(s1,s2) nhận đầu vào là xâu s1 gồm không quá 79 kí tự, tạo xâu s2 thu được từ xâu sl bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trí cuối cùng. Ví dự nếu s1 = ‘abcd’ thì s2= ‘bcda'

Type Str79= string[79];

Procedure CatDan (s1: Str79; var s2 : Str79) ;

Begin

S2:= copy(s1,2,length(s1)-1)+s1 [1];

End;

- Thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ sung vào đầu s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự trong s ban đầu được căn giữa dòng gồm 80 kí tự.

Procedure CanGiua(var s: Str79);

Var i, n: integer;

Begin

n:= length(s);

n:= (80-n) div 2;

for i:= 1 to n do s:= ' ' + s;

end;

b) Theo dõi cách sử dụng hai thủ tục trên, ta có thể viết chương trình sau đây để nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25x80.

uses crt;

type str7 9 string [79];

var s1,s2 : Str79;

stop: boolean; procedure CatDan(si: Str79; var s2: Str79);

begin

s2:= copy(s1,2,length(s1)-1)+sl[1];

end

procedure CanGiua(var s: Str79);

var i, n: integer;

begin

n := length (s) ,

n := (80-n)div 2;

for i:= 1 to n do s:=' '+s;

end;

begin

clrscr;

write ( Nhap xau s1:');

readln(s1);

CanGiua(s1) ; clrscr;

while Not(stop) do

begin

gotoxy(1,12); (*chuyen con tro den dau dong 12*)

write (s1);

delay(500); (*Dung 500 miligiay*)

Catean (s1, s2 )

s1 : =s2;

stop:=keypresGed; (*nhan mot phim bat ky de ket thuc*)

end;

readln

End.

Hãy chạy thử chương trình trên với dòng chữ

" ...Mung nghin nam Thang Long — Ha Noi!...'

c) Hãy viết thủ tục Chuchay(s, dong) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự và biến nguyên dong, đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết và chạy chương trình có sử dụng thủ tục này.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí