Bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2


Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(2,7{c^2} - 3,5c\) lần lượt tại \(c = 0,7; \dfrac{2}{3};1\dfrac{1}{6}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thay lần lượt tùng giá trị của \(c\) vào biểu thức để tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

Đặt \(A=2,7{c^2} - 3,5c\)

+ Với \(c = 0,7\) ta có:

\(A = 2,7.{\left( {0,7} \right)^2} - 3,5.0,7\)\(\, = 2,7.0,49 - 3,5.0,7 \)\(\,= 1,323 - 2,45 =  - 1,127\)

+Với \(c = \dfrac{2}{3}\) ta có: 

\(A = 2,7.{\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^2} - 3,5.\left( {\dfrac{2}{3}} \right) \)

\( = 2,7.\dfrac{4}{9} - 3,5.\dfrac{2}{3}\)

\( = \dfrac{{10,8}}{9} - \dfrac{7}{3} = \dfrac{{10,8 - 21}}{9} \)

\(= \dfrac{{ - 10,2}}{9} = \dfrac{{ - 17}}{{15}}\)

+ Với \(c = 1\dfrac{1}{6} = \dfrac{7}{6}\), ta có:

\(A = 2,7.{\left( {\dfrac{7}{6}} \right)^2} - 3,5.\left( {\dfrac{7}{6}} \right)\)

\( = 2,7.\dfrac{{49}}{{36}} - 3,5.\dfrac{7}{6}\)

\( = \dfrac{{132,3}}{{36}} - \dfrac{{24,5}}{6} = \dfrac{{132,3 - 147}}{{36}}\)

\( = \dfrac{{ - 14,7}}{{36}} = \dfrac{{ - 4,9}}{{12}} = \dfrac{{ - 49}}{{120}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí