Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh

Bình chọn:
4.3 trên 79 phiếu
Bài 1 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Giải bài 1 trang 146 SGK Hóa học 10. Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Giải bài 2 trang 146 SGK Hóa học 10. SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Giải bài 3 trang 146 SGK Hóa học 10. Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 146 - SGK Hóa học 10

Giải bài 4 trang 146 SGK Hóa học 10. Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 147 - SGK Hóa học 10

Giải bài 5 trang 147 SGK Hóa học 10. Có 3 bình, mỗi bình đựng một chất khí là ...

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 147 - SGK Hóa học 10

Giải bài 6 trang 147 SGK Hóa học 10. Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau...

Xem lời giải

Bài 7 - Trang 147 - SGK Hóa học 10

Giải bài 7 trang 147 SGK Hóa học 10. Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ?

Xem lời giải

Bài 8 - Trang 147 - SGK Hóa học 10

Giải bài 8 trang 147 SGK Hóa học 10. Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được...

Xem lời giải