Unit 6: Future Jobs - Việc Làm Tương Lai

Bình chọn:
4.6 trên 91 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 12 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 6

Xem chi tiết
GRAMMAR - Unit 6 tiếng Anh lớp 12 GRAMMAR - Unit 6 tiếng Anh lớp 12

A. Từ giới thiệu (Introductory words): Mệnh đề tính từ / quan hệ được giới thiệu bởi. B. Kinds of Adjective clauses: Có HAI loại mệnh đề tính từ:

Xem chi tiết
Reading - Unit 6 trang 62 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 6 trang 62 Tiếng Anh 12

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 6 trang 65 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 6 trang 65 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B. (Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 6 trang 67 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 6 trang 67 Tiếng Anh 12

Below are the most popular jobs in the US. Work in pairs and answer the question : Which is the most popular job in Vietnam?

Xem chi tiết
Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12 Writing - Unit 6 trang 68 Tiếng Anh 12

Task 1: Work in pairs. Read the following advertisement and fill in the notes. (Làm việc từng đôi. Đọc bài quảng cáo sau và điền vào những điểm ghi chú.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 6 trang 69 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 6 trang 69 Tiếng Anh 12

Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and prepositions

Xem chi tiết
Test Yourself B - Unit 6 trang 72 Tiếng Anh 12 Test Yourself B - Unit 6 trang 72 Tiếng Anh 12

Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhì và điền những câu sau.)

Xem chi tiết


Gửi bài