Unit 16 : The Associantion Of Southeast Asian Nations - Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á

Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 12 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 16 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 12 unit 16

Xem chi tiết
ADVERB CLAUSES of TIME - Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian ADVERB CLAUSES of TIME - Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi những liên từ như : when, before, after, us. while, since, until, as soon as, every time (that), the moment (that), the minute (that), as /so long as (bao lâu), just us, just after,...

Xem chi tiết
Reading - Unit 16 trang 172 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 16 trang 172 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi sau)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 16 trang 175 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 16 trang 175 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each national flag.

Xem chi tiết
Listening - Unit 16 trang 178 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 16 trang 178 Tiếng Anh 12

Work ill pairs. Ask and answer the following questions; Which ASEAN countries use English as a second language?

Xem chi tiết
Writing - Unit 16 trang 179 Tiếng Anh 12 Writing - Unit 16 trang 179 Tiếng Anh 12

Complete the letter of recommendation with the missing sentences in the box. (Điền lá thư giới thiệu với những câu thiếu trong khung.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12

Complete each of the following sentences, using a suitable adverbial clause of time in the box. Use each clause once only.

Xem chi tiết
Test Yourself F - Unit 16 trang 185 Tiếng Anh 12 Test Yourself F - Unit 16 trang 185 Tiếng Anh 12

Listen and fill in the blanks with the information you hear. (Nghe và điền chỗ trống với thông tin em nghe.)

Xem chi tiết


Gửi bài