Unit 10: Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 12 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 12

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 unit 10

Xem chi tiết
Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 10 trang 109 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 10 trang 109 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng đôi. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12 Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12

Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc từng đôi. Đề nghị những hiện pháp có thể thực hiện nên được áp dụng để giải quyết những vấn đề sau.)

Xem chi tiết
Language focus - Unit 10 trang 114 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 10 trang 114 Tiếng Anh 12

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

Xem chi tiết
Test Yourself D - Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12 Test Yourself D - Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12

Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bản ghi chú với không hơn BA từ.)

Xem chi tiết


Gửi bài