Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Lê Lợi đã dùng mưu kế gì để diệt giặc?

Kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhử Liễu Thăng cùng đám kị binh vào ải.

Xem lời giải

Bài 1 trang 46 SGK Lịch sử 4

Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 46 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại trận phục kích của quân ta tại ải Chi Lăng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 SGK Lịch sử 4

Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn ?

Xem lời giải

Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối ?

Vua có uy quyền tuyệt đối.

Xem lời giải

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước ?

Việc tổ chức quản lí đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông (1460 -1497).

Xem lời giải

Bài 1 trang 48 SGK Lịch sử 4

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 48 SGK Lịch sử 4

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 SGK Lịch sử 4

Em hãy mô tả tổ chức giáo dục dưới thời Hậu Lê (về tổ chức trường học ; người được đi học ; nội dung học ; nền nếp thi cử).

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SGK Lịch sử 4

Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ?

Xem lời giải

Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu nào ?

Lê Thánh Tông

Xem lời giải

Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê.

Nguyễn Trãi có nhiều tác phẩm

Xem lời giải

Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 4

Hãy kể tên các tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê.

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 4

Em hãy nêu tên các tác giả của các công trình khoa học tiêu biểu ở thời Hậu Lê.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 SGK Lịch sử 4

Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hoá tiêu biểu cho giai đoạn này ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Lịch sử 4

Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 53 SGK Lịch sử 4

Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 SGK Lịch sử 4

Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu ? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào ? Ớ đâu ?).

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất