Nội dung cơ bản hoc tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta


Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là học sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác 1 Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, hình thành các luận điểm mới, cách làm mới trong cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi. Nội dung cơ bản hoc tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta?

Trả lời:

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là học sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác 1 Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, hình thành các luận điểm mới, cách làm mới trong cách mạng Việt Nam. Đó cũng chính là nội dung tư tưởng phương pháp Hồ Chí Minh mà chúng ta cần phải học. Có thể nêu một cách khái lược như sau:

-    Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc - giai cấp, khẳng định trong cách mạng giải phóng dân tộc “chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước”.

-     Vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa. Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc mà cần chủ động “đem sức ta giải phóng cho ta", góp phần thúc đẩy cách mạng vô sản chính quốc.

Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh" do nhân dân lao động làm chủ, phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế quốc doanh và hợp tác xã đóng vai trò chủ đạo nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, đạo đức, văn minh, có quan hệ nhân văn tốt đẹp giữa người với người.

-   Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, Đảng là của giai cấp công nhân. Đảng là đội tiên phong của giai cấp, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc Việt Nam, xây dựng Đảng không chỉ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn xây dựng Đảng về đạo đức. Đảng cầm quyền phải là đạo đức là văn minh.

-    Luận điểm về dân, dân chủ, về xây dựng nhà nước dân chủ mới - nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân: đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân, một chính quyền do dân làm chủ, còn cán bộ, công chức, Chính phủ chỉ là công bộc của dân, thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng trong giải quyết công việc thông qua cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

-   Đề ra và thực hiện chiến lược “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" một chiến lược cách mạng nhất quán, một nhân tố làm nên thắng lợi, một đóng góp quan trọng vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng thế giới.

-   Xây dựng học thuyết quân sự cách mạng thời đại Hồ Chí Minh chống chiến tranh đế quốc và bành trướng xâm lược, đưa khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới.

-   Việt Nam sẵn sàng là bạn với các nước dân chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời dại.

-    Sáng tạo về phương pháp cách mạng “dĩ bất biên, ứng vạn biến”, nhất quán trong phương pháp ứng xử "thấu tình đạt lý”, “lấy chí công vô tư mà đối với người, với việc”.

-   Sáng tạo trong phát huy nhân tố con người, đề cao và phát huy tối đa sức mạnh của văn hóa, đạo đức;-.. trong đấu tranh cách mạng và xây dựng xã hội mới. V.V..

Vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết phải quán triệt lời dạy của Hồ Chí Minh: vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của tình hình mới phù hợp với điều kiện từng nơi, từng lúc.

Lập trường Hồ Chí Minh nói ở đây, là lập trường của giai cấp công nhân làm chủ. Quan điểm Hồ Chí Minh nói ở đây là cách xem xét, suy nghĩ, cách hiểu các hiện tượng, các vấn đề giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ biện chứng, thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, lịch sử - cụ thể, toàn diện và hệ thống, kế thừa và phát triển, V.V..

Phương pháp Hồ Chí Minh nói ở đây là phương pháp duy vật biện chứng, tức là phương pháp xem xét xã hội như là một cơ thể sống, đang không ngừng vận động trong sự tương tác giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong một hình thái kinh tế - xã hội quá độ chưa ổn định, còn đang định hướng chưa xác định, nó chống lại cách xem xét sự vật cô lập,  tĩnh tại, ngưng đọng của tư duy bảo thủ, siêu hình.

Thứ hai, đẩy mạnh việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh theo chiều sâu,  trước mắt tập trung nghiên cứu, tìm ra chủ thuyết phát triển Hồ Chí Minh, để xây dựng thành công nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đồng thời, cải tiến nội dung, hình thức, phương pháp học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao tầm nhận thức của Đảng, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Mặt khác, phải chú ý đến việc giáo dục, đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, trong các tầng lớp nhân dân nhất là thanh, thiếu niên.

Thứ ba, đấu tranh chống lại những luận điệu thù địch, xuyên tạc, phủ định, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh. Khắc phục những hạn chế, yếu kém của đội ngũ những người nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh như hiểu không chính xác, hời hợt, không sâu sắc, nhiều lúc rơi vào tầm thường hóa hoặc thần thánh hóa Hồ Chí Minh một cách không tự giác.

Thứ tư, xuất phát từ thực tiễn mới, không ngừng đi vào cuộc sống, tổng kết thực tiễn để tìm ra những vấn đề có tính quy luật và quy luật của cách mạng Việt Nam, giải đáp đúng các vấn đề do công cuộc đổi mới đặt ra đề phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:

-  Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh giáo dục và phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển nhanh và bền vững

-   Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng mọi chủ trương, chính sách đều phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, cái gì lợi cho dân thì làm, hại đến dân phải tránh.

-   Không ngừng mở rộng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm cho chiến lược đại đoàn kết của Hồ Chí Minh đạt được những thắng lợi rực rỡ hơn nữa.

-   Vận dụng tốt hơn nữa bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động, tích cực hội nhập sâu,  đầy đủ vào quá trình toàn cầu hóa trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc.

-   Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước - nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.

Nêu cao tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo khi tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, tránh vay mượn, sao chép, giáo điều, rập khuôn, cần dự báo và đề phòng những rủi ro, bất trắc xảy ra bảo đảm ổn định, an sinh, an toàn xã hội.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu
 • Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người

  Hồ Chí Minh đã đưa ra một định nghĩa về người: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người’”.

 • Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

  Hiện nay so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống và hoạt động đã có những biến đối rất to lớn. Thời kỳ Hồ Chí Minh bước lên vũ đài chính trị là thời kỳ chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng và trở thành hệ thống thế giới. Đó cũng là thời kỳ mà các trào lưu cách mạng của thời đại, đấu tranh giai Cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc đang phát, triển mạnh mẽ, đạt được những thắng lợi chưa từng có.

 • Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

  Người sớm chỉ rõ: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi”[1]. Do đó 'Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền"

 • Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự là một bộ phận hữu cơ cực kỳ quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Đó không phải là tư tưởng thuần túy quân sự mà luôn luôn là tư tưởng quân sự chính trị. Tư tưởng quân sự xuất phát từ tư tưởng chính trị, quân sự gắn bó chặt chẽ với chính trị

 • Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau

  Lịch sử là sự kế tục tiếp diễn giữa các thế hệ. Nhưng sự kế tục lịch sử bao hàm sự kế tục cách mạng lại đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chủ động, tự giác và chắc chắn. Tiến trình phát triển, lịch sử vận động không theo một con đường thẳng. Những người cộng sản vốn ý thức được quy luật vận động của lịch sử thông qua hoạt động có ý thức của con người.

>> Xem thêm