Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay


Hiện nay so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống và hoạt động đã có những biến đối rất to lớn. Thời kỳ Hồ Chí Minh bước lên vũ đài chính trị là thời kỳ chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng và trở thành hệ thống thế giới. Đó cũng là thời kỳ mà các trào lưu cách mạng của thời đại, đấu tranh giai Cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc đang phát, triển mạnh mẽ, đạt được những thắng lợi chưa từng có.

Câu hỏi. Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay?

Trả lời:

Hiện nay so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống và hoạt động đã có những biến đối rất to lớn. Thời kỳ Hồ Chí Minh bước lên vũ đài chính trị là thời kỳ chủ nghĩa xã hội ngày càng mở rộng và trở thành hệ thống thế giới. Đó cũng là thời kỳ mà các trào lưu cách mạng của thời đại, đấu tranh giai Cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc đang phát, triển mạnh mẽ, đạt được những thắng lợi chưa từng có.

Hiện nay, chủ nghĩa xã hội thế giới đã không còn tồn tại như một hệ thống. Toàn cầu hóa đang diễn ra như một xu thế khách quan, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. Xu thế liên kết, hợp tác đang diễn ra mạnh mẽ với nhiều cấp độ. Hòa bình, hợp tác, phát triển đang trở thành xu thế lớn của thời đại hiện nay. Văn minh tin học, phát triển kinh tế tri thức làm thay đổi quan hệ xã hội, phân tầng xã hội. Công nghệ thông tin,  kỹ thuật internet đã mở rộng giao lưu, kết nối các nền văn hóa với nhau, con người không thể bưng bít thông tin và cũng không chịu mù thông tin.

Đất nước ta cũng đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen nhau. Việt Nam coi hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan trong  thời buổi toàn cầu hóa và đã hội nhập sâu và đầy đủ vào quá trình đó một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh cho sự phát triển bền vững. Ngày 7-11-2006 Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngày 16-10-2007 Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009. Tức là sau 30 năm. (từ 20-9-1977) Việt Nam chính thức trở thành 1 trong 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an. Đây là cơ hội để Việt Nam bứt phá đi lên trong phát triển. Sau những năm đổi mới. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, thế và lực đều mạnh lên. Song, thách thức, nguy cơ nằm ngay trong thời cơ, cơ hội. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta cho sự phát triển Việt Nam. Song, mặt trái của kinh tế thị trường đã và đang làm tha hóa một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đang làm băng hoại xã hội. Tham nhũng không còn là quốc nạn nữa mà đang là thách thức mất còn đối với Đảng cầm quyền, với chế độ ta.

Bối cảnh mới đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo theo tấm gương của Người, nghĩa là phải biết xuất phát từ thực tiễn, từ những điều kiện mới, hoàn cảnh mới, vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa tổng kết thực tiễn trong nước và thế giới để tìm ra những luận điểm mới, cách làm mới nhằm giải quyết thành công những vấn đề đang đặt ra cho cách mạng nước ta hiện nay.

 


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm