Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 50, 51 - Tuần 15 - Tiết 2


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 - Tiết 2.Đường thẳng. Luyện tập - Tuần 15 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Vẽ các đoạn thẳng AB, PQ:

b) Vẽ các đường thẳng đi qua hai điểm C và D, đường thẳng đi qua hai điểm M và N rồi ghi tên các đường thẳng đó:

                           

Phương pháp giải:

a) Nối hai điểm A và B; P và Q bằng thước thẳng để được các đoạn thẳng.

b) Dùng thước kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm C, D và M, N rồi đọc tên các đường thẳng đó.

Giải chi tiết:

a)

b)

Câu 2

Tính:

\(\begin{array}{l}24 + 56 - 18 =  \ldots \\82 - 37 + 45 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

24 + 56 – 18 = 80 – 18 = 62

82 – 37 + 45 = 45 + 45 = 90

Câu 3

Tìm \(x:\)

\(56 - x = 28\)

\(x - 17 = 73\)

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}56 - x = 28\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 56 - 28\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 28\end{array}\)

\(\begin{array}{l}x - 17 = 73\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 73 - 17\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 56\end{array}\)

Câu 4

Giải bài toán: Một dây len dài 75cm, người ta cắt đi một đoạn dài 35cm. Hỏi đoạn dây len còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Muốn tìm đoạn dây len còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét thì ta lấy độ dài dây len ban đầu trừ đi độ dài của đoạn dây đã cắt.

Giải chi tiết:

Đoạn dây len còn lại dài số xăng-ti-mét là:

75 – 35 = 40 (m)

Đáp số: 40 m.

Vui học

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Em hãy đặt tên cho mỗi điểm (chấm tròn) bằng một chữ cái in hoa rồi viết tên các đoạn thẳng đó.

 

Phương pháp giải:

- Đặt tên cho các điểm.

- Đọc tên các đoạn thẳng, bao gồm cả các đoạn thẳng chứa hai đoạn thẳng khác.

Giải chi tiết:

Lần lượt gọi tên các điểm là A, B, C

Trong hình có 3 đoạn thẳng: AB; BC và AC.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu