Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiết

Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Hóa học 9

Xem chi tiếtHỏi bài