Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho hình vẽ. Biết a // b và  \(\widehat A = {90^o}\), \(\widehat {AHB} = {110^o}\). Tính \(\widehat B\)

Bài 2: Cho hình vẽ.

Biết \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = {180^o};\,d \bot AB\)

Chứng minh: \(d \bot CD\)

Bài 3: Cho hình vẽ. Biết

\(\eqalign{ & \widehat {xAB} = {150^o};  \cr  & AB \bot BC;  \cr  & \widehat {yBC} = {120^o}. \cr} \)

Chứng minh Ax // Cy.

Phương pháp giải:

+\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a//b}\\{b//c}\end{array}} \right. \Rightarrow a//c\)

+\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a \bot b}\\{b//c}\end{array}} \right. \Rightarrow a \bot c\)

Nếu 1 đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Các cặp góc so le trong bằng nhau.

b) Các cặp góc đồng vị  bằng nhau.

c) Các cặp góc trong cùng phía bù nhau

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

 Kẻ tia Ht nằm giữa hai tia HA và HB và Ht // a.

Vì \(\widehat A = {90^o}\) (giả thiết)

\( \Rightarrow \widehat {tHB} = \widehat {AHB} - \widehat {AHt} = {110^o} - {90^o} = {20^o}.\) \( \Rightarrow HA \bot a\). Lại có Ht // a

\( \Rightarrow Ht \bot HA\) hay \(\widehat {AHt} = {90^o}.\)

\( \Rightarrow \widehat {tHB} = \widehat {AHB} - \widehat {AHt} = {110^o} - {90^o} = {20^o}.\)   

Vì a // b (giả thiết)

\(\left. {\matrix{{\text{Vì }a//b\left( \text{giả thiết } \right)} \hfill \cr {Ht//a} \hfill  \cr} } \right\} \Rightarrow Ht//b\) (hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thứ ba thì chúng song song với nhau).

\( \Rightarrow \widehat {{B_1}} = \widehat {tHB} = {20^o}\)(cặp góc so le trong).

Câu 3

Lời giải chi tiết:

Ta có \(\widehat {BAC}\) và \(\widehat {ACD}\) là hai góc trong cùng phía

Mà \(\widehat {BAC} + \widehat {ACD} = {180^o}\)(giả thiết)

\( \Rightarrow AB//CD\) mà \(AB \bot d \Rightarrow d \bot CD\)

(Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường song song thì nó vuông góc cả với đường thẳng kia).

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

Kẻ tia Bt sao cho tia BC nằm trong góc Abt và Bt // Cy.

Ta có \(\widehat C + \widehat {CBt} = {180^o}\) (cặp góc trong cùng phía)

\( \Rightarrow {120^o} + \widehat {CBt} = {180^o} \Rightarrow \widehat {CBt} = {180^o} - {120^o} = {60^o}.\)

Tia BC nằm giữa hai tia BA và Bt nên

\(\widehat {ABt} = \widehat {ABC} + \widehat {CBt} = {90^o} + {60^o} = {150^o}.\)

Hai góc \(\widehat {xAB}\) và \(\widehat {ABt}\) là hai góc so le trong, mà \(\widehat {xAB} = \widehat {ABt} = {150^o}\)

\( \Rightarrow \) Ax // Bt. Lại có Bt // Cy \(\Rightarrow\) Ax // Cy (hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí