Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Một số tự nhiên lẻ được viết dưới dạng: \(n = 2k + 1;k \in {\mathbb N}.\)

a) Tìm số n, biết \(k = 10\). 

b) Tìm k, biết \(n = 2011\). 

Bài 2: Viết biểu thức đại số biểu thị tích của hai số tự nhiên liên tiếp mà nhỏ nhất là m.

Bài 3: Một học sinh mua hai loại vở, một loại giá 3000 đồng một cuốn và mua x cuốn; một loại giá 4600 đồng một cuốn và mua y cuốn. Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền cần phải trả khi mua số vở trên. 

LG bài 1

Phương pháp giải:

a.Thay k=10 vào biểu thức ban đầu giải ra tìm n

b.Thay n=2011 vào biểu thức ban đầu giải ra tìm k

Lời giải chi tiết:

a) \(k = 10 \Rightarrow n = 2.10 + 1 = 21.\)

b) Ta có \(2k + 1 = 2011\) \( \Rightarrow 2k = 2011 - 1 = 2010\)

\( \Rightarrow k = 2010:2 = 1005\).

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số kế sau của m là m+1

Lời giải chi tiết:

Số tự nhiên là m thì số kề sau của nó là \(m + 1\).

Vậy biểu thức đại số biểu thị tích của chúng là: \({\rm{P}} = m(m + 1) = {m^2} + m.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Số tiền mua vở= số cuốn.giá tiền 1 cuốn

Lời giải chi tiết:

Mua \(x\) cuốn vở loại 3000 đồng một cuốn nên số tiền phải trả là: \(3000x\) (đồng).

Mua \(y\) cuốn vở loại 4600 đồng một cuốn nên số tiền phải trả là: \(4600x\) (đồng).

Vậy biểu thức đại số biểu thị tổng số tiền phải trả là:

\(3000x + 4600y\) (đồng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí