Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 2}\) và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 3}\). Chứng tỏ x tỉ lệ thuận với z và tìm hệ số tỉ lệ.

Bài 2: Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x = 4\) thì \(y = -2\). Tìm hệ số tỉ lệ của k của y đối với x và biểu diễn y theo x.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\), (với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết:

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 2}\) nên \(x = {1 \over 2}y\)

Vì y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ \({1 \over 3}\) nên \(y = {1 \over 3}z \)

\(\Rightarrow x = {1 \over 2}y = {1 \over 2}.{1 \over 3}z = {1 \over 6}z.\)

Vậy x tỉ lệ thuận với z và hệ số tỉ lệ \(k = {1 \over 6}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\), (với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết:

Vì x và y tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức \(y = kx\) (với \(k \ne 0\))

Theo đề bài khi \(x = 4\) thì \(y = -2\), nên thay vào công thức trên, ta có: \( - 2 = k.4 \Rightarrow k =  - {1 \over 2}\)

Vậy: \(y =  - {1 \over 2}x.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí