CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục II - Phần A - Trang 86, 87 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 86, 87 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 86, 87 VBT vật lí 6 Mục II - Sự đông đặc (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 87 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - Trang 87 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 87 VBT vật lí 6 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 24 - 25.2, 24 - 25.3, 24 - 25.6 phần bài tập trong SBT – Trang 88 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 24 - 25.2, 24 - 25.3, 24 - 25.6 phần bài tập trong SBT – Trang 88 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 24 - 25.2, 24 - 25.3, 24 - 25.6 phần bài tập trong SBT – Trang 88 VBT Vật lí 6. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc........

Xem chi tiết
Câu 25a, 25b, 25c phần bài tập tương tự – Trang 88, 89 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 25a, 25b, 25c phần bài tập tương tự – Trang 88, 89 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 25a, 25b, 25c phần bài tập tương tự – Trang 88, 89 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự đông đặc.....

Xem chi tiết
Phần A - Trang 90, 91 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 90, 91 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 90,91 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 26 - 27.1, 26 - 27.2, 26 - 27.6 phần bài tập trong SBT – Trang 91, 92 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 26 - 27.1, 26 - 27.2, 26 - 27.6 phần bài tập trong SBT – Trang 91, 92 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 26 - 27.1, 26 - 27.2, 26 - 27.6 phần bài tập trong SBT – Trang 91, 92 VBT Vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi...........

Xem chi tiết
Câu 26a, 26b, 26c phần bài tập tương tự – Trang  92 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 26a, 26b, 26c phần bài tập tương tự – Trang 92 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 26a, 26b, 26c phần bài tập tương tự – Trang 92 VBT Vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là............

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 93, 94 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 93, 94 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 93, 94 VBT vật lí 6 Mục II - Sự ngưng tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 26 - 27.3, 26 - 27.4, 26 - 27.5 phần bài tập trong SBT – Trang 94 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 26 - 27.3, 26 - 27.4, 26 - 27.5 phần bài tập trong SBT – Trang 94 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 26 - 27.3, 26 - 27.4, 26 - 27.5 phần bài tập trong SBT – Trang 94 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ.......

Xem chi tiết
Câu 27a, 27b, 27c phần bài tập tương tự – Trang  95 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 27a, 27b, 27c phần bài tập tương tự – Trang 95 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 27a, 27b, 27c phần bài tập tương tự – Trang 95 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là............

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 96, 97 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 96, 97 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 96, 97 VBT vật lí 6 Mục I - Thí nghiệm về sự sôi (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 28 - 29.1, 28 - 29.2 phần bài tập trong SBT – Trang 97 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 28 - 29.1, 28 - 29.2 phần bài tập trong SBT – Trang 97 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 28 - 29.1, 28 - 29.2 phần bài tập trong SBT – Trang 97 VBT Vật lí 6. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi......

Xem chi tiết
Câu 28a, 28b phần bài tập tương tự – Trang 97 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 28a, 28b phần bài tập tương tự – Trang 97 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 28a, 28b phần bài tập tương tự – Trang 97 VBT Vật lí 6. Trong các câu nói về sự sôi sau đây, câu nào đúng.........

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 98 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 98 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 98 VBT vật lí 6 Mục II - Nhiệt độ sôi (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 98, 99 Vở bài tập Vật lí 6 Mục III - Phần A - Trang 98, 99 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 98, 99 VBT vật lí 6 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 28 - 29.5, 28 - 29.6 phần bài tập trong SBT – Trang 99, 100 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 28 - 29.5, 28 - 29.6 phần bài tập trong SBT – Trang 99, 100 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 28 - 29.5, 28 - 29.6 phần bài tập trong SBT – Trang 99, 100 VBT Vật lí 6. Từ phút 0 đến phút thứ 5, nước ở thể....

Xem chi tiết
Câu 29a, 29b phần bài tập tương tự – Trang 100, 101 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 29a, 29b phần bài tập tương tự – Trang 100, 101 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 29a, 29b phần bài tập tương tự – Trang 100, 101 VBT Vật lí 6. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của một số chất.......

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 102, 103 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 102, 103 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 102, 103 VBT vật lí 6 Mục I - Ôn tập (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 103, 104 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 103, 104 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 103, 104 VBT vật lí 6 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài