Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Lời giải : 

uses crt;

var n,i:integer;

a:array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write('nhap so phan tu cua day:');readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']=');readln(a[i]);

end;

writeln('day so da nhap:');

for i:=1 to n do write(a[i]:2);

readln;

end.

Các bài liên quan: - Bài 9: Làm việc với dãy số

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.