Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím

Lời giải : 

uses crt;

var n,i:integer;

a:array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write('nhap so phan tu cua day:');readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('a[',i,']=');readln(a[i]);

end;

writeln('day so da nhap:');

for i:=1 to n do write(a[i]:2);

readln;

end.

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan