Câu 1 trang 77 SGK tin học 8


Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kém (theo tiêu chuẩn >8 điểm: Giỏi, từ 6.5 điểm đến 7.9 điểm: Khá, từ 5 điểm đến 6.5 điểm: Trung bình và dưới 5 điểm: Kém).

Đề bài

Bài 1: Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kém (theo tiêu chuẩn >8 điểm: Giỏi, từ 6.5 điểm đến 7.9 điểm: Khá, từ 5 điểm đến 6.5 điểm: Trung bình và dưới 5 điểm: Kém).

a. Xem lại các ví dụ 2 và ví dụ 3, Bài 9 về cách sử dụng và khai báo biến mảng trong Pascal.

b. Liệt kê các biến dự định sử dụng trong chương trình. Tìm hiểu phần khai báo dưới đây và tìm hiểu tác dụng từng loại biến:

ProgramPhanloai;

Uses crt;

Var i, n,Gioi,Kha, trungbinh,Kem: integer;

A: array[1..100] of real;

c. Gõ phần khai báo trên vào máy tính, lưu tên là Phanloai.pas. Tim hiểu các câu lệnh trong phần thân chương trình dưới đây.


d. Gõ tiếp phần chương trình này vào máy tính sau phần khai báo. Dịch và chạy chương trình.

Lời giải chi tiết

a. Lật lại xem ví dụ 2,3 bài 9.

b. Các biến sử dụng trong chương trình:

   - i: Biến đếm

   - N: Biến để nhập số các bạn trong lớp sẽ được nhập vào.

   - Gioi, Kha, Trungbinh, Kem: Số các học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu.

- A: Biến mảng, dùng để lưu điểm số của các học sinh trong lớp, có kiểu số thực.

c. Ý nghĩa các câu lệnh

   - Đặt các giá trị ban đầu: Gioi:=0; Kha:=0; Trungbinh:=0; Kem:=0;

   - Lần lượt cho chạy từ 1 đến N và kiểm tra:

   - Nếu A[i]>=8.0 thì đếm số học sinh giỏi là: Gioi:=Gioi+1;

   - Nếu A[i]<8.0 và A[i]>=6.5 thì đếm số học sinh khá là: Kha:=Kha+1;

   - Nếu A[i]<6.5 và A[i]>=5.0 thì đếm số học sinh trung bình là: Trungbinh:=Trungbinh+1;

   - Còn lại là số học sinh yếu: Kem:=Kem+1

 

d. Chạy chương trình:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.