Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bình chọn:
4.7 trên 126 phiếu
Câu 1, 2, 3, 4 phần A – Trang 82, 83 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4 phần A – Trang 82, 83 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 5, 6, 7, 8, 9 phần A – Trang 83, 84 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 5, 6, 7, 8, 9 phần A – Trang 83, 84 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 10, 11, 12 phần A – Trang 84 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 10, 11, 12 phần A – Trang 84 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 14, 15, 16, 17 phần A – Trang 84, 85 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 14, 15, 16, 17 phần A – Trang 84, 85 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần B – Trang 85, 86 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần B – Trang 85, 86 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần B – Trang 87, 88 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần B – Trang 87, 88 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4, 5 phần B – Trang 88, 89 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 phần B – Trang 88, 89 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần B – Trang 89, 90 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần B – Trang 89, 90 VBT Vật lí 8.

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3, 4 bài tự kiểm tra trang 91, 92 Vở bài tập Vật lý lớp 8

Giải câu 1, 2, 3, 4 đề tự kiểm tra trang 91, 92 Vở bài tập Vật lý lớp 8 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải

Câu 5, 6, 7, 8, 9 bài tự kiểm tra chương I - Cơ học - Trang 92 Vở bài tập Vật lý 8

Giải câu 5, 6, 7, 8, 9 bài tự kiểm tra - Trang 92 Vở bài tập Vật lý có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem lời giải