Tiếng Anh 7 Unit 1 1a. Reading


1 Read the interview quickly. Find the names of two sports and a pet. 2. Listen and read the interview. Then match the five sections (1-5) to the headings in the list. One heading is extra. 3 Answer the questions in your notebook. Make notes under the headings in Exercise 2 about Filip, then about you. How similar/different is your lifestyle to his? Tell the class. Label the pictures with the words in the list. Listen and check. 6 Choose the correct preposition. Check in your dictionary. The tab

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Read the interview quickly. Find the names of two sports and a pet.

(Đọc nhanh bài phỏng vấn. Tìm tên của 2 môn thể thao và 1 con thú.)

Being 13

What's life like for 13-years-olds? In this issue, TEENS talks to Filip, a boy from Zagreb, Croatia.

1. When does school start and finish?

8:45 a.m. to 2:45p.m., Monday to Friday.

Do you get homework?

Yes, I do. After school, I take a break, then I do my homework.

2. What are your hobbies?

I play football and volleyball. This Saturday, I'm playing for my school football team. I also enjoy computer games.

3. Who is your favourite famous person?

Lionel Messi. He's short with short black hair and a beard. He's from Argentina and a great footballer.

4. Where do you live?

In a four-bedroom flat with my parents, sister, grandparents and our cat.

Do you argue with your parents?

My parents respect my hobbies and opinions. Sometimes, we argue about me playing computer games too often.

5. What do you like about being 13?

I've got a really nice family and a lot of good friends.

What do you worry about?

I worry about my future. I don't know what job I want to do.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tuổi 13

Cuộc sống tuổi 13 như thể nào? Trong vấn đề này, TEENS nói chuyện với Filip, một cậu bé từ Zagreb, Croatia.

1. Trường học bắt đầu và kết thúc khi nào?

8:45 sáng đến 2:45 chiều, Thứ 2 đến thứ 6.

2. Bạn có nhận được bài tập về nhà không?

Có, tôi có nhận được. sau giờ học ở trường, tôi giải lao, sau đó tôi làm bài tập về nhà của tôi.

3. Những sở thích của bạn là gì?

Tôi chơi bóng đá và bóng chuyền. Thứ 7 này, tôi sẽ chơi cho đội bóng đá của trường tôi. Tôi cũng thích chơi trò chơi trên máy tính.

4. Ai là người nổi tiếng yêu thích của bạn?

Lionel Messi. Anh ấy thấp với mái tóc ngắn, đen và bộ râu. Anh ấy đến từ Argentina và là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời.

5. Bạn sống ở đâu?

Ở trong 1 căn hộ 4 phòng với bố mẹ của tôi, chị gái, ông bà và con mèo của tôi.)

Bạn có tranh cãi với bố mẹ của bạn không?

Bố mẹ của tôi tôn trọng sở thích của tôi và những ý tưởng của tôi, Thỉnh thoảng, chúng tôi tranh cãi về việc tôi chơi trò chơi trên máy tính quá thường xuyên.

5. Bạn thích điều gì ở tuổi 13?

Tôi có một gia đình thực sự tốt và nhiều người bạn tốt.

Bạn lo lắng về điều gì?

Tôi lo lắng về tương lai của tôi. Tôi không biết tôi muốn làm nghề gì nữa.

Lời giải chi tiết:

The names of two sports: football, volleyball

(Tên của 2 môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền)

The name of a pet: cat

(Tên của 1 con vật nuôi: con mèo)

Bài 2

2. Listen and read the interview. Then match the five sections (1-5) to the headings in the list. One heading is extra.

(Nghe và đọc bài phỏng vấn. Sau đó, nối năm phần (1-5) với các tiêu đề trong danh sách. Một tiêu đề bị thừa.)

- Food ____

- School life ____

- Feelings ____

- Idol ____

- House & Home ____

- Hobbies & Free time ____

Phương pháp giải:

Being 13

What's life like for 13-years-olds? In this issue, TEENS talks to Filip, a boy from Zagreb, Croatia.

1. When does school start and finish?

8:45 a.m. to 2:45p.m., Monday to Friday.

Do you get homework?

Yes, I do. After school, I take a break, then I do my homework.

2. What are your hobbies?

I play football and volleyball. This Saturday, I'm playing for my school football team. I also enjoy computer games.

3. Who is your favourite famous person?

Lionel Messi. He's short with short black hair and a beard. He's from Argentina and a great footballer.

4. Where do you live?

In a four-bedroom flat with my parents, sister, grandparents and our cat.

Do you argue with your parents?

My parents respect my hobbies and opinions. Sometimes, we argue about me playing computer games too often.

5. What do you like about being 13?

I've got a really nice family and a lot of good friends.

What do you worry about?

I worry about my future. I don't know what job I want to do.

Lời giải chi tiết:

1. School life (Cuộc sống ở trường)

2. Hobbies & Free time (Sở thích và thời gian rảnh rỗi)

3. Idol (Thần tượng)

4. House & Home (Nhà ở)

5. Feelings (Cảm xúc)

Bài 3

3. Answer the questions in your notebook.

(Trả lời các câu hỏi vào tập vở của bạn.)

1. How many days a week does Filip go to school?

(Filip đi tới trường học bao nhiêu ngày một tuần?)

2. What does Filip do in his free time?

(Filip làm gì vào thời gian rảnh rỗi của anh ấy?)

3. Who is Lionel Messi?

(Lionel Messi là ai?)

4. How many members are there in Filip’s family?

(Có bao nhiêu thành viên trong gia đình của Filip?)

5. What does Filip worry about?

(Filip lo lắng về điều gì?)

Phương pháp giải:

Being 13

What's life like for 13-years-olds? In this issue, TEENS talks to Filip, a boy from Zagreb, Croatia.

1. When does school start and finish?

8:45 a.m. to 2:45p.m., Monday to Friday.

Do you get homework?

Yes, I do. After school, I take a break, then I do my homework.

2. What are your hobbies?

I play football and volleyball. This Saturday, I'm playing for my school football team. I also enjoy computer games.

3. Who is your favourite famous person?

Lionel Messi. He's short with short black hair and a beard. He's from Argentina and a great footballer.

4. Where do you live?

In a four-bedroom flat with my parents, sister, grandparents and our cat.

Do you argue with your parents?

My parents respect my hobbies and opinions. Sometimes, we argue about me playing computer games too often.

5. What do you like about being 13?

I've got a really nice family and a lot of good friends.

What do you worry about?

I worry about my future. I don't know what job I want to do.

Lời giải chi tiết:

1. Filip goes to school five days a week.

(Filip đi học 5 ngày 1 tuần.)

Thông tin: When does school start and finish? 8:45 a.m to 2:45 p.m, Monday to Friday.

(Trường học bắt đầu và kết thúc khi nào? 8:45 sáng đến 2:45 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.)

2. He does his homework in his free time.

(Anh ấy làm bài tập về nhà của anh ấy vào thời gian rảnh rỗi.)

Thông tin: Do you get homework? Yes, I do. After school, I take a break, then I do my homework.

(Bạn có bài tập về nhà không? Có. Sau giờ học, tôi nghỉ ngơi, sau đó tôi làm bài tập.)

3. Lionel Messi is a great footballer.

(Lionel Messi là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời.)

Thông tin: Who is your favourite famous person? Lionel Messi. He’s short with short black hair and a beard. He’s from Argentina and a great footballer.

(Người nổi tiếng yêu thích của bạn là ai? Lionel Messi. Anh ấy thấp với mái tóc đen ngắn và một bộ râu. Anh ấy đến từ Argentina và là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời.)

4. There are six people in his family.

(Có 6 người trong gia đình của anh ấy.)

Thông tin: Where do you live? In a four-bedroom flat with my parents, sister, grandparents and our cat.

(Bạn sống ở đâu? Trong một căn hộ bốn phòng ngủ với bố mẹ, chị gái, ông bà và con mèo của chúng tôi.)

5. He worries about his future. He doesn’t know what job he wants to do.

(Anh ấy lo lắng về tương lai của anh ấy, Anh ấy không biết nghề nghiệp nào anh ấy muốn để làm.)

Thông tin: What do you worry about? I worry about my future. I don’t know what job I want to do.

(Bạn lo lắng về điều gì? Tôi lo lắng cho tương lai của mình. Tôi không biết mình muốn làm công việc gì.)

Bài 4

4. Make notes under the headings in Exercise 2 about Filip, then about you. How similar/different is your lifestyle to his? Tell the class.

(Ghi chú dưới các tiêu đề trong Bài tập 2 về Filip, sau đó là về bạn. Lối sống của bạn giống / khác với anh ấy như thế nào? Nói với lớp.)

Lời giải chi tiết:

I go to school from Monday to Friday. My class starts at 7:00 a.m finishes at 11:50 a:m. I usually do my homework after school. I like playing badminton and listening to music. Karry Wang is my favourite famous person. He’s not only handsome but also talented. He’s a great singer. I live in the peaceful countryside with my family. There are 7 people in my family: my grandparents, my parents, my sister, my brother and I. My parents always respect my hobbies and my opinions.

Tạm dịch:

Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Lớp học của tôi bắt đầu lúc 7:00 sáng và kết thúc lúc 11:50 sáng. Tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học. Tôi thích chơi cầu lông và nghe nhạc. Karry Wang là người nổi tiếng yêu thích của tôi. Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn tài năng. Anh ấy là một ca sĩ tuyệt vời. Tôi sống ở vùng quê yên bình với gia đình. Gia đình tôi có 7 người: ông bà, bố mẹ, chị gái, anh trai và tôi. Bố mẹ luôn tôn trọng sở thích và ý kiến của tôi.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Tiếng Anh 7 Unit 1 Unit opener

    1. Listen and repeat. 2. Look at the picture. Write the answers for these questions in your notebook. 3. Use the words in Exercise 1 to describe the people in your picture as in the example. 4. Listen to Tim decribing his best friend. Decide if the statements are R (right) or W (wrong).

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.