Vở bài tập Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng anh 8 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.
Read the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân khác với những từ còn lại. Đọc các từ mới lên thật to )

Lời giải chi tiết:

1. A. Country /ˈkʌn.tri/
B. cloud /klaʊd/
C. loudly /ˈlaʊd.li/
D. mouse /maʊs/
Đáp án A được đọc là /ʌ/ còn lại được đọc là /aʊ/

2. A. camel /ˈkæm.əl/
B. cattle /ˈkæt.əl/
C. paddy /ˈpæd.i/
D. buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/
Đáp án D được đọc là / ə / còn lại được đọc là /æ/

3. A. populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/
B. loaded /ˈləʊ.dɪd/
C. harvested /ˈhɑː.vɪstid/
D. lived /lɪvd/
Đáp án D được đọc là / d / còn lại được đọc là /id/

4. A. fields /fiːldz/
B. flowers /flaʊəz/
C. lemons /ˈlem.ənz/
D. parks /pɑːks/
Đáp án D được đọc là / s / còn lại được đọc là /z /

5. A. normal /ˈnɔː.məl/
B. Visitor /ˈvɪz.ɪ.t̬ɚ/
C. transport /ˈtræn.spɔːt/
D. chore /tʃɔːr/
Đáp án B được đọc là / ɚ / còn lại được đọc là /ɔː/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Xếp các từ có phần gạch chân vào cột tương ứng)

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

/bl/

/cl/

Block         /blɒk/
blow           /bləʊ/

blossom     /ˈblɒs.əm/

black          /blæk/ 

blue            /bluː/

climb          /klaɪm/
clip             /klɪp/
cloud           /klaʊd/

clue            /kluː/
clap            /klæp/

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài