Vở bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life in the countryside

Phonetics - Trang 11 Unit 2 VBT tiếng Anh 8 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân khác với những từ còn lại. Đọc các từ mới lên thật to.)

Lời giải chi tiết:

1. 

A. country /ˈkʌn.tri/

B. cloud /klaʊd/

C. loudly /ˈlaʊd.li/

D. mouse /maʊs/

Đáp án A được đọc là /ʌ/ còn lại được đọc là /aʊ/

2.

A. camel /ˈkæm.əl/

B. cattle /ˈkæt.əl/

C. paddy /ˈpæd.i/

D. buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/

Đáp án D được đọc là /ə/ còn lại được đọc là /æ/

3.

A. populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/

B. loaded /ˈləʊ.dɪd/

C. harvested /ˈhɑː.vɪstid/

D. lived /lɪvd/

Đáp án D được đọc là /d/ còn lại được đọc là /id/

4.

A. fields /fiːldz/

B. flowers /flaʊəz/

C. lemons /ˈlem.ənz/

D. parks /pɑːks/

Đáp án D được đọc là /s/ còn lại được đọc là /z/

5.

A. normal /ˈnɔː.məl/

B. Visitor /ˈvɪz.ɪ.t̬ɚ/

C. transport /ˈtræn.spɔːt/

D. chore /tʃɔːr/

Đáp án B được đọc là /ɚ/ còn lại được đọc là /ɔː/

Bài 2

Task 2. Put the words in the box into two groups.

(Đặt các từ vào hai nhóm.)

Lời giải chi tiết:

/bl/

/cl/

block /blɒk/

blow /bləʊ/

blossom /ˈblɒsəm/

black /blæk/ 

blue /bluː/

climb /klaɪm/

clip /klɪp/

cloud /klaʊd/

clue /kluː/

clap /klæp/

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.