Vở bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication

Phonetics - Trang 32 Unit 10 VBT Tiếng Anh 8 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lời giải chi tiết:

1. A. other          B. leather        C. wealthy        D. brother

Giaỉ thích:

Other: /ˈʌðə(r)/

Leather: /ˈleðə(r)/

Wealthy:  /ˈwelθi/

Brother:  /ˈbrʌðə(r)/

Câu C phát âm là /θ/ còn lại là /ð/

Đáp án: C


2. A. television          B. elephant               C. section                  D. Swedish

Giaỉ thích: 

 Television:  /ˈtelɪvɪʒn/ 

 Elephant:  /ˈelɪfənt/ 

 Section:   /ˈsekʃn/ 

Swedish:  /ˈswiːdɪʃ/  

Câu C phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: C


3. A. explain              B. current                   C. desire                    D. electric

Giaỉ thích:  

Explain:  /ɪkˈspleɪn/ 

Current:    /ˈkʌrənt/ 

Desire:    /dɪˈzaɪə(r)/  

Electric:  /ɪˈlektrɪk/

Câu B phát âm là /ə/ còn lại là /ɪ/

Đáp án: B

 


4. A. threaten            B. thread                    C. seat                        D. bread

Giaỉ thích:  

 Threaten:  /ˈθretn/ 

Thread: /θred/

Seat:    /siːt/

Bread /bred/

Câu C phát âm là /iː/ còn lại là /e/

Đáp án: C

 

5. A. deaf                   B. leaf                         C. meat                      D. heat

Giaỉ thích:  
Deaf:  /def/  

Leaf:   /liːf/

Meat:  /miːt/

Heat:  /hiːt/

Câu A phát âm là /e/ còn lại là /iː/

Đáp án: A

Bài 2

Task 2. Choose the word that has a different stress pattern from the others.

Lời giải chi tiết:

1. A. appliance         B. activity          C. adventure       D. average

Giải thích:   

Appliance:  /əˈplaɪəns

Activity:/ækˈtɪvəti/   

Adventure:/ədˈventʃə(r)/

Average:/ˈævərɪdʒ/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ hai

Đáp án: D

 

2. A. favorite           B. government          C. Influence          D. identify

Giải thích:    

Favorite /ˈfeɪvərɪt/ 

Government: /ˈɡʌvənmənt/

Influence: /ˈɪnfluəns/ 

Identify:/aɪˈdentɪfaɪ/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ hai, còn lại là âm thứ nhất

Đáp án: D

 

3. A. economic          B. volcanic                C. disappointed        D. scientific

Giải thích:   

Economic: /ˌiːkəˈnɒmɪk/

Volcanic: /vɒlˈkænɪk/

Disappointed:  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

Scientific:/ˌsaɪənˈtɪfɪk/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ hai, còn lại là âm thứ ba

Đáp án: B

 

4. A. reputation         B. description            C. suggestion           D. pollution

Giải thích:  

 Reputation:  /ˌrepjuˈteɪʃn/ 

Description:  /dɪˈskrɪpʃn/ 

Suggestion:  /səˈdʒestʃən/ 

Pollution:  /pəˈluːʃn/   

 Câu A trọng âm rơi vào âm thứ ba, còn lại là âm thứ hai

Đáp án: A

 

5. A. magazine         B. picture           C. documentary        D. entertain

Giải thích:  

Magazine: /ˌmæɡəˈziːn/ 

Picture:  /ˈpɪktʃə(r)/

Documentary:  /ˌdɒkjuˈmentri/

Entertain: /ˌentəˈteɪn/

 Câu B trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại là âm thứ ba

Đáp án: B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài