Bài 157 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT toán 2 bài 157 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(6 + 9 = ...\)                     \(30 + 40 = ...\)

\(7 + 9 = ...\)                     \(80 - 60 = ...\)

\(8 + 9 = ...\)                     \(50 + 30 = ...\)

\(9 + 9 = ...\)                     \(90 - 30 = ...\)

\(300 + 300 = ...\)             \(15 - 8 = ...\)

\(600 - 300 = ...\)             \(16 - 8 = ...\)

\(700 + 200 = ...\)             \(17 - 8 = ...\)

\(900 - 700 = ...\)             \(18 - 9 = ...\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Với các số tròn chục (trăm) : Cộng hoặc trừ các số hàng chục (trăm) rồi viết thêm một (hai) chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

\(6 + 9 = 15\)                     \(30 + 40 = 70\)

\(7 + 9 = 16\)                     \(80 - 60 = 20\)

\(8 + 9 = 17\)                     \(50 + 30 = 80\)

\(9 + 9 = 18\)                     \(90 - 30 = 60\)

\(300 + 300 = 600\)           \(15 - 8 = 7\)  

\(600 - 300 = 300\)           \(16 - 8 = 8\)       

\(700 + 200 = 900\)           \(17 - 8 = 9\)     

\(900 - 700 = 200\)            \(18 - 9 = 9\)

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

\(45 + 35\)                    \(62 - 17\)

\(867 - 432\)                \(246 + 513\)

\(80 - 36\)                    \(29 + 37\)

\(503 + 194\)                \(672 - 372\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một trại hè có 475 học sinh nam và 510 học sinh nữ. Hỏi trại hè đó có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh nam cộng với số học sinh nữ tham gia trại hè đó.

Lời giải chi tiết:

Trại hè đó có tất cả số học sinh là:

\(475 + 510 = 985\) (học sinh)

Đáp số: \(985\) học sinh.

Bài 4

Ô tô to chuyển được 980kg gạo, ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô to 250kg gạo. Hỏi ô tô bé chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo ô tô to chuyển được trừ đi 250kg.

Lời giải chi tiết:

Ô tô bé chuyển được số ki-lô-gam gạo là:

\(980 - 250 = 730(kg)\)

Đáp số: \(730\) kg.

Bài 5

Số ?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Trong một phép cộng, khi đổi chỗ hai số hạng thì giá trị của tổng không thay đổi.

\(a + b = b +a\) 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm