Sinh 10, soạn sinh 10 cánh diều Chủ đề 5. Cấu trúc của tế bào

Bài 7. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực trang 39, 40, 41 Sinh 10 - Cánh diều


Tế bào nhân sơ hay nhân thực? So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này? những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 39

Mở đầu. Tế bào vi khuẩn và tế bào bạch cầu thuộc loại tế bào nhân sơ hay nhân thực?

So sánh kích thước và cấu tạo của hai loại tế bào này

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo của hai loại tế bào được nhắc đến

Lời giải chi tiết:

Tế bào vi khuẩn thuộc loại tế bào nhân sơ

Tế bào bạch cầu thuộc loại tế bào nhân thực

Kích thước của tế bào vi khuẩn nhỏ hơn rất nhiều so với tế bào bạch cầu

Câu hỏi hoặc thảo luận

Theo hệ thống phân loại 5 giới, sinh vật có cấu tạo tế bào nhân sơ thuộc giới nào

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của tế bào nhân sơ và đặc điểm các giới

Lời giải chi tiết:

Theo hệ thống phân loại 5 giới, sinh vật có cấu tạo tế bào nhân sơ thuộc giới khởi sinh

Luyện tập

Quan sát hình 7.2 và nêu tên các thành phần cấu trúc của tế bào nhân sơ tương ứng với từng vai trò sau:

+ Bảo vệ tế bào tránh được các nhân tố có hại từ bên ngoài.

+ Mang thông tin di truyền

+ Bộ máy tổng hợp protein

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.2

 

Lời giải chi tiết:

Các thành phần cấu trúc của tế bào nhân sơ tương ứng với từng vai trò như sau:

+ Thành tế bào: bảo vệ tế bào tránh được các nhân tố có hại từ bên ngoài

+ Vùng nhân: mang thông tin di truyền

+ Ribosome: bộ máy tổng hợp protein

Câu hỏi hoặc thảo luận

Tế bào chất của tế bào nhân sơ chứa những thành phần nào?

Phương pháp giải:

Tế bào chất là nơi diễn ra các phản ứng sống của tế bào

Lời giải chi tiết:

Tế bào chất của tế bào nhân sơ gồm những thành phần: ribosome, plasmid, vùng nhân.

Câu hỏi tr 40

Câu hỏi hoặc thảo luận

Quan sát các hình 7.2 và 7.3, nêu những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.2 và 7.3

 

Lời giải chi tiết:

Những thành phần cấu tạo giống nhau giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: Tế bào chất, màng sinh chất, ribosome, thành tế bào

Luyện tập

Câu 1: Quan sát hình 7.3 và lập bảng liệt kê những đặc điểm cấu tạo giống nhau và khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật

Phương pháp giải:

Quan sát hình 7.3

 

Lời giải chi tiết:

Bảng liệt kê những đặc điểm cấu tạo giống nhau và khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật

Lời giải chi tiết:

Câu 2: Tế bào nhân thực là đơn vị cấu trúc và chức năng của các nhóm sinh vật nào?

 

Dựa vào cấu trúc của tế bào nhân thực và đặc điểm của các nhóm sinh vật.

Lời giải chi tiết:

Tế bào nhân thực là đơn vị cấu trúc và chức năng của các nhóm sinh vật: Sinh vật nguyên sinh, động vật, thực vật, nấm.

Câu hỏi tr 41

Luyện tập

Lập bảng phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực về các đặc điểm như sau: kích thước, thành tế bào, nhân, DNA (vòng hay không vòng), bào quan có màng…theo mẫu bảng 7.1.

 


Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Lời giải chi tiết:


Vận dụng
 

Tại sao thực vật có khả năng quang hợp mà động vật không có khả năng này?

Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo của tế bào thực vật và tế bào động vật

Lời giải chi tiết:

Thực vật có khả năng quang hợp mà động vật không có khả năng này là do tế bào thực vật có lục lạp (đây là bào quan thực hiện quang hợp) còn tế bào động vật không có lục lạp


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu