Lesson 2 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 2 - Unit 12 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 70

Lời giải chi tiết:

1. I have got a yacht.

2. Let’s draw.

3. I have got a yo-yo here.

4. OK. Let’s play.

Tạm dịch:

1. Tôi đã có một chiếc thuyền buồm.

2. Cùng vẽ đi nào.

3. Tôi có một yo-yo ở đây.

4. Tuyệt. Cùng chơi thôi.

Bài 2

Task 2. Listen and tick (✓) or cross (X). (Nghe và đánh dấu ✓ hoặc X) track 71

Example:

a. I have got a yacht. Let’s draw. (Tôi có một chiếc thuyền buồm. Cùng vẽ thôi nào.)


Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

a. I have got a yacht. Let’s draw.

b. I have got a book. Let’s read.

c. I have got a yo-yo. Let’s play.

d. I have got a cake. Let’s eat.

Tạm dịch bài nghe:

a. Tôi có một chiếc thuyền buồm. Cùng vẽ thôi nào.

b. Tớ có một cuốn sách. Cùng đọc nào.

c. Tôi có một yo-yo. Cùng chơi nhé. 

d. Mình có một cái bánh. Ăn thôi.

Bài 3

Task 3. Let’s talk. (Cùng nói nào)

Example:

a. I have got a yacht. Let’s play. (Tôi có một chiếc thuyền buồm. Cùng chơi nhé.)

Lời giải chi tiết:

b. I have got a book. Let’s read.

c. I have got a pencil. Let’s draw.

d. I have got a ball. Let’s play.

Tạm dịch:

b. Tôi có một cuốn sách. Cùng đọc nào.

c. Mình có một cây bút. Hãy vẽ với mình.

d. Tôi đã có một quả bóng. Cùng nhau chơi nhé.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài