Lesson 2 - Unit 11 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2


Tổng hợp giải các bài tập Lesson 2 - Unit 11 - SGK Tiếng Anh 2 mới - Phonic Smart 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại) track 65

Lời giải chi tiết:

1. I see an ox and a fox.

2. The ox has got four legs.

3. The fox had got four legs, too.

Tạm dịch:

1. Tôi thấy một con bò và một con cáo.

2. Con bò đực có bốn chân.

3. Con cáo cũng có bốn chân.

Bài 2

Task 2. Listen and tick (✓)  (Nghe và đánh dấu ✓) track 66

Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

b. The fox has got a ball.

c. The ox has got grass.

d. The bird has got five eggs.

Tạm dịch:

b. Con cáo có một quả bóng.

c. Con bò có bó cỏ.

d. Con chim có năm quả trứng.

Bài 3

Task 3. Point and say. (Chỉ và nói)

Example:

a. The bear has got a ball. (Con gấu có một quả bóng.)

Phương pháp giải:

Học sinh nhìn tranh và chỉ vào từng con vật ròi sử dụng cấu trúc sau để miêu tả:

Con vật + has got …. (Con … có thứ gì)

Lời giải chi tiết:

b. The fox has got two apples.

c. The donkey has got four legs.

d. The chicken has got three eggs.

Tạm dịch:

b. Con cáo có hai quả táo.

c. Con lừa có bốn chân.

d. Con gà có ba quả trứng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài