Content concepts - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World


Tổng hợp giải các bài tập Content concepts Unit 1: Stories Tiếng Anh 2 - Explore Our World (Cánh diều).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

6. Listen and point. Say.

(Nghe và chỉ. Nói.) 

- gold: vàng

- silver: bạc


Bài 7

7. Listen and stick.

(Nghe và dán hình.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 8

8. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Read the sentences.

(Đọc các câu sau.)

1. I want 13 crowns.

(Tôi muốn 13 chiếc vương miện.)

2. You have 14 friends.

(Cậu có 14 người bạn.)

Bài 9

9. Listen. Count and say.

(Nghe. Đếm và nói.)

 

Lời giải chi tiết:

- 13 gold

- 13 silver

Bài 5

10. Make the game cards.

(Tạo thẻ trò chơi). 

Listen. Put the cards in two groups. Say.

(Nghe. Đặt các thẻ thành hai nhóm. Nói.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu