ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 2 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 2 vở bài tập Địa lí 9. Số lượng các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta là: A. 46 B. 64 C. 54 D. 52

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 9, Gạch bỏ ý sai trong câu sau: Mỗi dân tộc ở nước ta có những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phương thức sản xuất, quần cư, phong tục, tập quán,…

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 5 vở bài tập Địa lí 9, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm dân tộc ít người và dân tộc kinh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 9, Điền một số dân tộc ít người ở nước ta vào bảng sau sao cho phù hợp với từng vùng ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9, Kết quả của sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư”.

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9, Nhận xét biểu đồ dân số sao cho đúng nhất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng là do A. công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều hạn chế. B. nước ta có số dân đông. C. tỉ suất sinh của nước ta còn cao. D. tất cả đều sai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9,Ghi các nhóm tuổi vào bảng sau, sao cho phù hợp: Từ bảng số liệu, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta A. ngày càng trở lên cân bằng hơn B. ngày càng mất cân đối hơn C. không thay đổi

Xem lời giải

Bài 1 trang 10 vở bài tập Địa lí 9

Đánh dấu (X) vào ý sai. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở A. vùng đồng bằng, ven biển. B. các thành phố lớn. C. miền núi và cao nguyên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 10 vở bài tập Địa lí 9 dựa vào bảng số liệu sau: a) So sánh sự phân bố dân cư giữa các vùng. b) Nhận xét sự thay đổi mật độ dân số giữa các vùng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 11 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 11 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) Dựa vào bảng số liệu, vẽ tiếp vào biểu đồ dưới đây một đường biểu diễn tỉ lệ dân thành thị ở nước ta. b) Nhận xét về sự tăng dân số và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu và biểu đồ Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học) - Về số lượng: … - Về phân bố: … - Về chất lượng: …

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. - Sử dụng lao động nhất là khu vực: … - Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: … b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. - Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: … - Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: … c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng). A. Tích cực. B. Không tích cực.

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta? A. Thành thị. B. Nông thôn. C. Cả hai vùng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Ý nào dưới đây không biểu hiện được chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng lên? A. Tỉ lệ người lớn biết chữ được nâng lên. B. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng. C. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực. D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 15 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào tháp dân số năm 1989 và năm 2009, hãy: a) Tính và điền nội dung vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng. - Tháp dân số có phần đỉnh mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần thân mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009. - Tháp dân số có phần đáy mở rộng hơn là A. tháp năm 1989. B. tháp năm 2009.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất