Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 49 phiếu
Bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9 Bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 12 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu và biểu đồ Nhận xét về nguồn lao động của nước ta (dựa vào bảng số liệu, biểu đồ và kiến thức đã học) - Về số lượng: … - Về phân bố: … - Về chất lượng: …

Xem chi tiết
Bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9 Bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 2 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, Điền nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9 Bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 13 vở bài tập Địa lí 9, a) Nhận xét về cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. - Sử dụng lao động nhất là khu vực: … - Sử dụng ít lao động nhất là khu vực: … b) Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. - Khu vực có tỉ trọng lao động giảm: … - Khu vực có tỉ trọng lao động tăng: … c) Sự thay đổi vậy là chiều hướng (Đánh dấu X vào ý đúng). A. Tích cực. B. Không tích cực.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9 Bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu X vào ý đúng Tình trạng thiếu việc làm là đặc trưng ở vùng nào của nước ta? A. Thành thị. B. Nông thôn. C. Cả hai vùng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9 Bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9 Bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 14 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Ý nào dưới đây không biểu hiện được chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng lên? A. Tỉ lệ người lớn biết chữ được nâng lên. B. Thu nhập bình quân trên đầu người tăng. C. Cơ cấu sử dụng lao động thay đổi theo hướng tích cực. D. Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

Xem chi tiết


Gửi bài