Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Thọ


Giải chi tiết đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường THCS Bình Thọ với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1 (3 điểm):

Thực hiện phép tính:

a) \(\dfrac{3}{{10}} - \dfrac{7}{{10}}\)

b) \(\left( {\dfrac{{ - 3}}{{11}}} \right).\left( {\dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{5}} \right) - 25\% \)

c) \(\dfrac{5}{9}.\dfrac{7}{{17}} + \dfrac{5}{9}.\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{9}.\dfrac{2}{{17}}\)

Bài 2 (2 điểm):

Tìm \(x\) biết:

a) \(x - \dfrac{4}{3} = \dfrac{4}{{15}}\)

b) \(\dfrac{3}{4}x + \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{6}\)  

Bài 3 (0,5 điểm):

Ở hình 1, góc \(xAy\) là góc tù hay góc nhọn? Vì sao?

Bài 4 (1,5 điểm): 

Vẽ góc \(AOB\) bằng \({100^0}\). Vẽ tia \(OM\) là tia phân giác của góc \(AOB\).

a) Tính số đo góc \(AOM\) và góc \(BOM\).

b) Vẽ \(OD\) là tia đối của tia \(OB\). Tính số đo góc \(MOD\).

Bài 5 (2 điểm):

Nhà bạn Mai có nuôi một đàn gà \(120\) con. Mẹ bạn Mai bán được \(\dfrac{3}{4}\) số gà đã nuôi.

a) Hỏi mẹ bạn Mai đã bán được bao nhiêu con gà?

b) Lúc đầu mẹ bạn Mai dự định bán \(120\,\,000\) đồng một con gà nhưng do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nên giá bán thực tế đã giảm \(30\% \) so với dự định lúc đầu. Tính số tiền thực thế mẹ bạn Mai thu được sau khi đã bán số gà trên?

Bài 6 (1 điểm):

Cô Hà mua \(80\) cái quần với giá mua một cái quần là \(250\,\,000\) đồng. Lúc đầu cô bán \(40\) cái quần so với giá mua cô lãi được \(20\% \), sau đó cô bán \(40\) cái quần còn lại so với giá cô mua lỗ \(5\% \). Hỏi khi bán hết \(80\) cái quần, cô Hà lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

HẾT

LG bài 1

Phương pháp giải:

a) Thực hiện trừ hai phân thức cùng mẫu

b) Tính toán trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, sau đó là cộng trừ

c) Sử dụng \(a.b + a.c - a.d\) \( = a.\left( {b + c - d} \right)\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{{10}} - \dfrac{7}{{10}}\)

\( = \dfrac{{3 - 7}}{{10}}\) \( = \dfrac{{ - 4}}{{10}} = \dfrac{{ - 2}}{5}\)

b) \(\left( {\dfrac{{ - 3}}{{11}}} \right).\left( {\dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{5}} \right) - 25\% \)

\(\begin{array}{l} = \left( {\dfrac{{ - 3}}{{11}}} \right).\left( {\dfrac{{15}}{{10}} - \dfrac{4}{{10}}} \right) - \dfrac{{25}}{{100}}\\ = \left( {\dfrac{{ - 3}}{{11}}} \right).\dfrac{{11}}{{10}} - \dfrac{1}{4}\\ = \dfrac{{ - 3}}{{10}} - \dfrac{1}{4}\\ = \dfrac{{ - 6}}{{20}} - \dfrac{5}{{20}}\\ = \dfrac{{ - 6 - 5}}{{20}}\\ = \dfrac{{ - 11}}{{20}}\end{array}\)

c) \(\dfrac{5}{9}.\dfrac{7}{{17}} + \dfrac{5}{9}.\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{9}.\dfrac{2}{{17}}\) 

\(\begin{array}{l} = \dfrac{5}{9}\left( {\dfrac{7}{{17}} + \dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{2}{{17}}} \right)\\ = \dfrac{5}{9}\left( {\dfrac{{7 + 12 - 2}}{{17}}} \right)\\ = \dfrac{5}{9}.\dfrac{{17}}{{17}}\\ = \dfrac{5}{9}.1 = \dfrac{5}{9}\end{array}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ 

b) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

Lời giải chi tiết:

a) \(x - \dfrac{4}{3} = \dfrac{4}{{15}}\)

\(\begin{array}{l}x = \dfrac{4}{{15}} + \dfrac{4}{3}\\x = \dfrac{4}{{15}} + \dfrac{{20}}{{15}}\\x = \dfrac{{24}}{{15}}\end{array}\) 

b) \(\dfrac{3}{4}x + \dfrac{3}{5} = \dfrac{1}{6}\)

\(\begin{array}{l}\dfrac{3}{4}x = \dfrac{1}{6} - \dfrac{3}{5}\\\dfrac{3}{4}x = \dfrac{5}{{30}} - \dfrac{{18}}{{30}}\\\dfrac{3}{4}x = \dfrac{{ - 13}}{{30}}\\x = \dfrac{{ - 13}}{{30}}:\dfrac{3}{4}\\x = \dfrac{{ - 13}}{{30}}.\dfrac{4}{3}\\x = \dfrac{{ - 13.4}}{{30.3}}\\x =  - \dfrac{{26}}{{45}}\end{array}\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Góc có số đo lớn hơn \({0^0}\) và nhỏ hơn \({90^0}\) là góc nhọn

Lời giải chi tiết:

Ta thấy \(\widehat {xAy} = {60^0} < {90^0}\) nên \(\widehat {xAy}\) là góc nhọn

LG bài 4

Phương pháp giải:

a) Nếu tia OM là phân giác góc AOB thì \(\widehat {AOM} = \widehat {BOM} = \dfrac{1}{2}\widehat {AOB}\)

b) Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \({180^0}.\)

Lời giải chi tiết:

Vẽ góc \(AOB\) bằng \({100^0}\). Vẽ tia \(OM\) là tia phân giác của góc \(AOB\).

a) Tính số đo góc \(AOM\) và góc \(BOM\).

Vì tia \(OM\) là tia phân giác của góc \(AOB\) nên \(\widehat {AOM} = \widehat {BOM}\) \( = \dfrac{1}{2}\widehat {AOB} = \dfrac{1}{2}{.100^0} = {50^0}\)

b) Vẽ \(OD\) là tia đối của tia \(OB\). Tính số đo góc \(MOD\).

Vì \(OD\) là tia đối của tia \(OB\) nên  \(\widehat {BOM}\) và \(\widehat {MOD}\) là hai góc kề bù

Suy ra \(\widehat {BOM} + \widehat {DOM} = {180^0}\). Mà \(\widehat {BOM} = {50^0}\) (câu a)

Nên \({60^0} + \widehat {DOM} = {180^0}\) \( \Rightarrow \widehat {DOM} = {180^0} - {50^0}\) \( = {130^0}\)

Vậy \(\widehat {DOM} = {130^0}.\)

 

LG bài 5

Phương pháp giải:

a) Muốn tình giá trị phân số \(\dfrac{m}{n}\) của một số \(a\) cho trước, ta lấy \(a.\dfrac{m}{n}\)

b) Tính số tiền mỗi con gà sau khi đã giảm giá

Tính số tiền thực tế mẹ bạn Mai thu được khi bán gà

Lời giải chi tiết:

Nhà bạn Mai có nuôi một đàn gà \(120\) con. Mẹ bạn Mai bán được \(\dfrac{3}{4}\) số gà đã nuôi.

a) Hỏi mẹ bạn Mai đã bán được bao nhiêu con gà? 

Mẹ bạn Mai bán được số gà là: \(\dfrac{3}{4}.120 = \dfrac{{360}}{4}\) \( = 90\) con

b) Lúc đầu mẹ bạn Mai dự định bán \(120\,\,000\) đồng một con gà nhưng do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nên giá bán thực tế đã giảm \(30\% \) so với dự định lúc đầu. Tính số tiền thực thế mẹ bạn Mai thu được sau khi đã bán số gà trên?

Thực tế mỗi con gà mẹ bạn Mai bán với giá tiền là: \(120000 - 30\% .120000\) \( = 84000\) đồng

Số tiền thực tế mẹ bạn Mai thu được khi bán số gà trên là: \(90.84000 = 7560000\) đồng

LG bài 6

Phương pháp giải:

Muốn tìm m% của một số a cho trước, ta lấy \(a.m\%  = \dfrac{{a.m}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

Cô Hà mua \(80\) cái quần với giá mua một cái quần là \(250\,\,000\) đồng. Lúc đầu cô bán \(40\) cái quần so với giá mua cô lãi được \(20\% \), sau đó cô bán \(40\) cái quần còn lại so với giá cô mua lỗ \(5\% \). Hỏi khi bán hết \(80\) cái quần, cô Hà lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

Số tiền 40 cái quần cô mua với giá 250 000 đồng là:

\(40.250000 = 10000000\) đồng

Khi bán 40 cái quần đầu, cô Hà lãi đượ 20% nên số tiền lãi của cô Hà là:

\(20\% .10000000 = 2000000\) đồng

Khi bán 40 cái quần sau, cô Hà lỗ 5% nên số tiền lỗ của cô Hà là:

\(5\% .10000000 = 500000\) đồng

Vậy khi bán hết 80 cái quần, cô Hà lãi số tiền là:

\(2000000 - 500000 = 1500000\) đồng.

HẾT

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.