30 bài tập Ứng động mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Ứng động là

 • A Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng
 • B Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích
 • C Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng lúc vô hướng
 • D Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Những ứng động nào dưới đây là ứng động sinh trưởng ?

 • A Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng
 • B Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. khí khổng đóng và mở
 • C Sự đóng mở của lá cây trinh nữ
 • D Khí khổng đóng và mở.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các hiện tượng ứng động sinh trưởng là: hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức, ngủ của chồi cây bàng.

Khí khổng đóng mở và sự đóng mở của lá cây trinh nữ là ứng động không sinh trưởng vì không có sự phân chia tế bào → B,C,D sai

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước ?

 • A Tua cuốn quấn vòng
 • B Hoa mười giờ nở vào buổi sáng
 • C Cây nắp ấm bắt côn trùng
 • D Hoa bồ công anh nở vào lúc sáng và cụp lại khi chạng vạng tối.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng cây nắp ấm bắt côn trùng là ứng đông không sinh trưởng vận động này là do sự giảm sức trương nước.

Khi con mồi chạm vào lá, sức trương giảm sút làm các gai, nắp đậy lại giữ chặt con mồi và tiết dịch tiêu hóa.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Mô tả nào sau đây về hiện tượng ứng động không sinh trưởng là không đúng:

 • A Sự vận động không liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào
 • B Liên quan đến sự trương nước, sự lan truyền kích thích, phản ứng nhanh ở các miền chuyên hóa
 • C Vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động và va chạm cơ học
 • D  Vận động theo đồng hồ sinh học

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vận động theo chu kỳ ( đồng hồ sinh học) không thuộc ứng động không sinh trưởng, đây là ứng động sinh trưởng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Hiện tượng ứng động có vai trò:

 • A Giúp cây thích nghi một cách đa dạng với những biến đổi của môi trường
 • B Giúp cây tồn tại và phát triển với tốc độ nhanh
 • C Giúp cây phát triển theo nhịp sinh học
 • D Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cả 3 ý trên đều đúng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Sự thay đổi áp suất trương nước làm lá cây trinh nữ thay đổi trạng thái vận động là do:

 • A Sự thay đổi hoạt động của các khí khổng
 • B Thay đổi nồng độ ion K+ của không bào
 • C Sự tăng cường quá trình tổng hợp các chất hữu cơ của diệp lục
 • D Thay đổi vị trí của các bào quan trong tế bào.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sự thay đổi áp suất trương nước ở lá cây trinh nữ là do thay đổi nồng độ ion K+ trong tế bào. Khi nồng độ K+ thấp ,tế bào bị mất nước làm cho lá cụp và ngược lại.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Vận động bắt mồi của cây nắp ấm là hiện tượng   

 • A Hướng động
 • B Ứng động sinh trưởng
 • C Ứng động không sinh trưởng
 • D Vận động quấn vòng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vận động bắt mồi của cây nắp ấm là hiện tượng ứng động không sinh trưởng.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Vận động nở hoa ở thực vật chịu sự chi phối chủ yếu bởi nhân tố nào của môi trường ngoài ?

 • A Nồng độ CO2 và O2
 • B  Ánh sáng
 • C Độ ẩm không khí
 • D  Ánh sáng và nhiệt độ

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vận động nở hoa ở thực vật chịu sự chi phối chủ yếu của nhiệt độ và ánh sáng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cử động bắt mồi của thực vật có cơ chế tương tự với vận động nào sau đây của cây ?

 • A Xòe lá của cây trinh nữ, cây họ đậu vào sáng sớm, khi mặt trời vừa lên
 • B Xếp lá cây của cây họ đậu vào chiều tối
 • C Xếp lá cây của cây trinh nữ khi có va chạm
 • D Cả B và C

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Cử động bắt mồi của thực vật là ứng động không sinh trưởng tương ứng với hiện tượng xếp lá cây của cây trinh nữ khi có va chạm.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nội dung nào sau đây sai ?

 • A Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật
 • B Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.
 • C Về thực chất,cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển
 • D Cảm ứng ở động vật và thực vật đều giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là C vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Khi bị va chạm cơ học, lá cây trinh nữ xếp lại. cơ chế của sự vận động cảm ứng này, dựa vào sự thay đổi của:

 • A Các thần kinh cảm giác liên bào ở thực vật
 • B Xung động thần kinh thực vật
 • C Sức trương nước của tế bào
 • D  Cả A,B,C

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng lá cây trinh nữ xếp lại có cơ chế là sự thay đổi sức trương nước của tế bào.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Sự đóng mở khí khổng thuộc dạng cảm ứng nào ?

 • A Ứng động sinh trưởng
 • B Ứng động không sinh trưởng
 • C Hướng hóa
 • D ứng động tiếp xúc

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sự đóng mở khí khổng không liên quan đến sự phân chia tế bào nên đây là ứng động không sinh trưởng.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ở thực vật, kích tố tham gia rõ nét vào việc kích thích nở hoa là:

 • A Xitokinin
 • B Giberelin
 • C Axit abxixic
 • D Êtylen

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

SGK Nâng cao trang 98.

Kích tố tham gia rõ nét vào việc kích thích nở hoa là auxin , giberelin..

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Loại hoa nào dưới đây có vận động nở hoa theo ánh sáng

 • A Hoa nghệ tây, hoa dạ hương
 • B Hoa mười giờ, hoa quỳnh
 • C Họ hoa Cúc và hoa quỳnh
 • D Hoa nghệ tây, hoa Tuylip

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hoa họ Cúc và hoa quỳnh nở hóa theo ánh sáng.

Hoa họ cúc nở ra khi ánh sáng chan hòa, khép lại trong đêm, còn hoa quỳnh chỉ nở về đêm..

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Môt ứng động diễn ra ở cây là do

 • A Tác nhân kích thích một phía
 • B Tác nhân kích thích không định hướng
 • C Tác nhân kích thích định hướng
 • D Tác nhân kích thích của môi trường.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tác nhân kích thích của ứng động là các tác nhân không định hướng.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Mô tả nào sau đây về vận động thức ngủ của thực vật là không đúng:

 • A Là sự vận động của cơ quan theo nhịp ngày đêm
 • B Là sự vận động của cơ quan theo điều kiện ánh sáng, nhiệt độ của môi trường
 • C Có thể đánh thức trạng thái ngủ của cây bằng hormone thực vật auxin
 • D Sử dụng các chất kìm hãm thích hợp có thể kéo dài thời gian ngủ của cây

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai là C. auxin không được sử dụng để phá trạng thái ngủ ở thực vật.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 • A Không liên quan đến sự phân chia tế bào 
 • B Tác nhân kích thích không định hướng,
 • C Có nhiều tác nhân kích thích. 
 • D Có sự vận động vô hướng

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ứng động khác hướng động cơ bản ở tác nhân kích thích không định hướng.

A sai vì: ứng động có ứng động sinh trưởng cũng liên quan đến sự phân chia tế bào.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng.

 • A Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.
 • B Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
 • C Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
 • D Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ứng động không sinh trưởng là: A

Đây là do quá trình trương nước và mất nước, làm thay đổi thể tích tế bào

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Các kiểu ứng động của cây?

 • A Ứng động không sinh trưởng - ứng động để tồn tại. 
 • B Ứng động sức trương - hoá ứng động. 
 • C Ứng động sinh trưởng - ứng động để tồn tại.
 • D Ứng động sinh trưởng - ứng động không sinh trưởng.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ứng động của cây được chia làm : Ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối, là ví dụ về

 • A hướng sáng dương dưới tác động của ánh sáng.
 • B ứng động không sinh trưởng dưới tác động của ánh sáng.
 • C ứng động sinh trưởng dưới tác động của nhiệt độ.
 • D ứng động sinh trưởng dưới tác động của ánh sáng.

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Vận động nở hoa ở cây nghệ tây thuộc loại cảm ứng nào sau đây?

 • A Nhiệt ứng động. 
 • B Hóa ứng động.
 • C Ứng động không sinh trưởng. 
 • D Ứng động sức trương.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hoa nghệ tây nở do sự biến đổi của nhiệt độ (SGK trang 102)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Mô tả nào sau đây không thuộc về ứng động sinh trưởng?

 • A sự nở hoa của một số loài cây vào những giờ nhất định.
 • B có ba lá xếp lá lại khi chiều xuống.
 • C cây bạch đàn quay nghiêng lá vào buổi trưa khi nắng gắt.
 • D khi thiếu nước, lá cây bị héo.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: khi thiếu nước, lá cây bị héo không phải là ứng động sinh trưởng, đây là sự thay đổi về hàm lượng nước trong tế bào

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Dạng ứng động nào sau đây cổ cơ chế giống với phản ứng “thức - ngủ” ở các cây họ đậu?

 • A hoa phù dung sớm nở tối tàn.
 • B  cử động “bắt mồi” ở cây nắp ấm.
 • C cây trinh nữ cụp lá khi va chạm.
 • D Cây vươn tới nguồn sáng

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phản ứng “thức –ngủ” của cây là ứng động sinh trưởng theo đồng hồ sinh học tương tự với hoa phù dung sớm nở tối tàn.

B,C là ứng động không sinh trưởng

D là hướng sáng

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Phản ứng khép lá của cày trinh nữ có bản chất khác nhất với hiện tượng nào sau đây?

 • A sự đóng mở của khí khổng.
 • B vận động tạo giàn ở cây mướp.
 • C Phản ứng nghiêng lá khi nắng gắt ở cây bạch đàn.
 • D cử động gập lá của cây gọng vó.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phản ứng khép lá của cây trinh nữ có bản chất là ứng động không sinh trưởng khác với vận động tạo giàn ở cây mướp (ứng động sinh trưởng)

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Hoa tulip nở ra vào ban sảng và khép lại lúc trời xẩm tối là do ảnh hướng của

 • A ánh sáng. 
 • B độ ẩm.
 • C nhiệt độ. 
 • D cả ba yếu tố trên.

Đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

 So với ứng động sinh trưởng thì ứng động không sinh trưởng

 • A ít có ý nghĩa thích nghi hơn.
 • B thường có phản ứng nhanh hơn.
 • C chỉ xảy ra ở lá.
 • D không liên quan đến sức trương nước của tế bào.

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Hoạt động bắt mồi của cây gọng vó có cơ chế giống nhất với trường hợp

 • A nở hoa ở các cây họ cúc.
 • B hướng tới nguồn nước và muối khoáng của rễ.
 • C xoè lá và khép lá ở các cây họ đậu.
 • D cụp lá ở cây trinh nữ khi có sự va chạm.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hoạt động bắt mồi của cây gọng vó có là ứng động không sinh trưởng (thay đổi sức trương nước)  sẽ giống với cơ chế cụp lá ở cây trinh nữ.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Sự đóng - mở khí khổng có chung cơ chế với phản ứng

 • A cụp lá - xoè lá của cây trinh nữ.
 • B đóng - mở cánh hoa ở cây huệ tây.
 • C '‘thức - ngủ” ở lá các cây họ đậu.
 • D quấn vòng vào giá thể của cây đậu Hà Lan.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Sự đóng - mở khỉ khổng là ứng động không sinh trưởng và cụp lá - xoè lá của cây trinh nữ cũng vậy.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Có bao nhiêu hiện tượng sau đây thể hiện tính ứng động của thực vật?

1. Ngọn cây luôn vươn về phía có ánh sáng.

2. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn dinh dưỡng.

3. Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối.

4. Lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm.

5. Vận động quấn vòng của tua cuốn.

 • A 4
 • B 3
 • C 2
 • D 5

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

1 : hướng sáng

2 : hướng hoá, hướng trọng lực

3 : ứng động sinh trưởng

4 : ứng động không sinh trưởng

5: ứng động sinh trưởng

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

 • A Ứng động đóng mở khí khổng.
 • B Ứng động quấn vòng.
 • C Ứng động nở hoa. 
 • D Ứng động thức ngủ của lá.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Ứng động đóng mở khí khổng là ứng động không sinh trưởng, không theo đồng hồ sinh học

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Ứng động

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.