30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ khó - Phần 2

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Khi nói về phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Hai quá trình này đều tuân theo nguyên tắc bổ sung.

(2) Hai quá trình này có thể diễn ra đồng thời trong nhân tế bào.

(3) Dịch mã cần sử dụng sản phẩm của phiên mã.

(4) Phiên mà không cần sử dụng sản phẩm của dịch mã.

(5) Hai quá trình này đều có sự tham gia trực tiếp của ADN.

 • A 2
 • B 4
 • C 3
 • D 1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

(1) đúng

(2) sai, dịch mã ở tế bào chất, phiên mã ở nhân tế bào

(3) đúng, mARN, tARN,rARN

(4) sai, phiên mã cần enzyme, là sản phẩm của dịch mã

(5) sai, dịch mã không có sự tham gia trực tiếp của ADN

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

(1)  Khi riboxom tiếp xúc với mã 5’UGA3’ trên mARN thì quá trình dịch mã dùng lại

(2)  Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng thực hiện quá trình dịch mã

(3)  Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3’ →5’ trên phân tử nhân tử mARN

(4)  Mỗi phân tử tARN có một đến nhiều anticodon

 • A 2
 • B 3
 • C 4
 • D 1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là: (1),(2)

(3) sai vì khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5’ →3’ trên phân tử nhân tử mARN

(4) sai vì mỗi tARN chỉ có 1 anticodon

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cho biết các phân tử tARN có bộ ba đối mã mang axit amin tương ứng như sau: Glixin (XXA), Alanin (XGG), Valin (XAA), Xistêin (AXA), Lizin (UUU), Lơxin (AAX), Prôlin (GGG). Khi giải mã, tổng hợp một phân tử protein hoàn chỉnh đã cần đến số lượng axit amin mỗi loại là 10 Glixin,20 Alanin, 30 Valin, 40 Xistêin, 50 Lizin, 60 Lơxin, 70 Prôlin. Không tính các nucleotit tạo nên mã khởi đầu và mã kết thúc; khi gen phiên mã 5 lần, số lượng ribônucleotit loại Adenin môi trường cần cung cấp là

 • A 750
 • B 1250.
 • C 850
 • D 1350

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tổng số A là 270

Gen phiên mã 5 lần số rA cần cung cấp là 270×5 = 1350

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Khi nói về quá trình dịch mã, các phát biểu nào sau đây đúng?

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra ở trong nhân của tế bào nhân thực.

(2) Quá trình dịch mã có thể chia thành 2 giai đoạn là hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

(3) Trong quá trình dịch mã trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.

(4) Có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, tARN, rARN.

 • A (2), (3). 
 • B  (1), (3).
 • C (2), (4).  
 • D (1), (4).

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các phát biểu đúng về quá trình dịch mã là (2), (3).

(1) sai vì dịch mã diễn ra ở tế bào chất

(4) sai vì không có sự tham gia trực tiếp của ADN

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Một gen được tách từ hệ gen của vi khuẩn có %A=20%. Trên phân tử mARN tổng hợp từ gen này có %Um=15%, %Gm=25%, Xm=490 nuclêôtit. Xác định số liên kết hidro của gen.

 • A 3640 liên kết.    
 • B 4630 liên kết
 • C 3460 liên kết
 • D 4360 liên kết.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Gen có %A=20% →%G=%X=30%

(%Gm + %X)/2= %G → %Xm = 35% ; Xm=490 → Gm = 350 → G= 840 →A=560

H=2A+3G=3640

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Một đoạn polipeptit ở sinh vật nhân sơ có trình tự các axit amin như sau:

… Gly – Arg – Lys – Ser … Bảng dưới đây mô tả các anticodon của tARN vận chuyển axit amin:

Đoạn mạch gốc của gen mã hóa đoạn polipeptit có trình tự:

 • A 5’TXXXXATAAAAG3'
 • B 5’XTTTTATGGGGA3’.
 • C 5’AGGGGTATTTTX3’.
 • D 5’GAAAATAXXXXT3’.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Chuỗi polipeptit… Gly – Arg – Lys – Ser …

mARN             5’….GAA – AAU- AXX – XXU3’

Mạch mã gốc :3’ ….XTT – TTA – TGG – GGA5’

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Một phân tử  mARN của sinh vật nhân sơ gồm 7 loại bộ ba mã sao với số lượng từng loại như sau: 1GUG, 1UAG, 40XAX, 60XXA, 68GXG, 150AUU, 180GXA. Gen đã tổng hợp mARN ở trên chứa từng loại nuclêôtit là:

 • A A = T = 573; G = X = 767.
 • B A = T = 733; G = X = 767.
 • C A = T = 733; G = X = 777
 • D A = T = 533; G = X = 767

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Số nucleotit từng loại của mARN là:

A= 1+40+60+150+180 =431

U= 1+1+150×2=302

G=1×2+1+68×2+180=319

X= 40×2+68+60×2+180 = 448

Ta có A=T=rA +rU= 733

G=X=767

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho dữ kiện về các diễn biến trong quá trình dịch mã ở sinh vật nhân sơ như sau:

(1) Sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

(2) Hạt bé của ribôxôm gắn với mARN tại mã mở đầu

(3) tARN có anticodon là 3'UAX5'  rời khỏi ribôxôm.

(4) Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.

(5) Phức hợp [fMet-tARN] đi vào vị trí mã mở đầu.

(6) Phức hợp [aa2-tARN] đi vào ribôxôm.

(7) Hạt lớn và hạt bé của ribôxôm tách nhau ra.

(8) Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.

(9) Phức hợp [aa1-tARN] đi vào ribôxôm.

Trình tự nào sau đây đúng?

 • A 2,5,4,9,1,3,6,8,7
 • B 2,4,1,5,3,6,8,7
 • C 2,4,5,1,3,6,7,8
 • D 2,5,1,4,6,3,7,8.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Trình tự đúng là:

(2) Hạt bé của ribôxôm gắn với mARN tại mã mở đầu

(5) Phức hợp [fMet-tARN] đi vào vị trí mã mở đầu.

(4) Hạt lớn của ribôxôm gắn với hạt bé.

(9) Phức hợp [aa1-tARN] đi vào ribôxôm.

(1) Sự hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất.

(3) tARN có anticodon là 3'UAX5'  rời khỏi ribôxôm.

(6) Phức hợp [aa2-tARN] đi vào ribôxôm.

(8) Hình thành liên kết peptit giữa aa1 và aa2.

(7) Hạt lớn và hạt bé của ribôxôm tách nhau ra.

(SGK Sinh 12 trang 13)

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Một gen rất ngắn được tổng hợp nhân tạo trong ống nghiệm có trình tự nuclêôtit như sau:

Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2)

Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2)

Gen này dịch mã trong ống nghiệm cho ra 1 phân tử prôtêin chỉ gồm 5 axit amin. Hãy cho biết mạch nào được dùng làm khuôn để tổng hợp ra mARN và chiều phiên mã trên gen?

 • A Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (1) → (2).
 • B Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2) → (1).
 • C Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (1) → (2).
 • D Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (2) → (1).

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Codon mở đầu là AUG → triplet trên gen: TAX---→ Mạch I là mạch khuôn.

Vì 2 đầu đều có TAX nên ta xét triplet thứ 7 thuộc mạch 1 theo cả 2 chiều:

Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA(2) AXT AAT(1) TTX TAG GTA XAT (2) (các triplet in đậm được đọc theo 1 chiều; triplet gạch chân theo 1 chiều)

Xét triplet (1): (1)AAT(2) → trên mARN:UUA không phải mã kết thúc

Xét triplet (2): (2)AXT(1) → trên mARN:UGA là mã kết thúc → chiều phiên mã là: (2) → (1).

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Giả sử một đoạn mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

3’ GAU - AUG- XXX - AAA- UAG – GUA - XGA–5’

Khi được dịch mã thì chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh hình thành gồm bao nhiêu axit amin?

 • A 5
 • B 4
 • C 2
 • D 3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

mARN được dịch mã theo chiều 5’ – 3’; bộ ba mở đầu là 5’AUG3’

3’ GAU - AUG- XXX - AAA- UAG – GUA - XGA–5’

   KT                                                       MĐ

Bộ ba kết thúc 5’UAG3’

Protein sẽ có 4 axit amin.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Mạch mã gốc của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:

5'…TAT XAX AAT GGA TXT…3'. Khi gen này được phiên mã thì đoạn mARN sơ khai tương ứng sinh ra có trình tự ribônuclêôtit là

 • A 5'… AGA TXX ATT GTG ATA … 3'
 • B 5'… AGA UXX AUU GUG AUA … 3'
 • C 5'… AUA GUG UUA XXU AGA … 3'
 • D 5'… ATA GTG TTA GGT AGA…3'

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình phiên mã: A-U; T-A; X-G; G-X

Mạch gốc:       5'…TAT XAX AAT GGA TXT…3'

Mạch mARN: 3’…AUA GUG UUA XXU AGA..5’

Hay: 5'… AGA UXX AUU GUG AUA … 3'

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cho biết các côđon mã hóa một số loại axit amin như sau:

Một đoạn mạch làm khuôn tổng hợp mARN của alen B có trình tự nuclêôtit là 3’TAX TTX GTA ATGTXA...ATX5’. Alen B bị đột biến điểm tạo ra 4 alen có trình tự nuclêôtit ở đoạn mạch này như sau:

Alen B1:3’TAX TTT GTA ATG TXA...ATX5’.

Alen B2:3’TAX TTX GTG ATG TXA...ATX5’.

Alen B3:3’TAX TTX GTX ATG TXA...ATX5’.

Alen B4: 3’TAX TTX GTA ATA TXG...ATX5’.

Theo lý thuyết, trong 4 alen trên, có bao nhiêu alen mã hóa chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin bị thay đổi so với chuỗi pôlipeptit do alen B mã hóa?

 • A 2
 • B 1
 • C 3
 • D 4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Bình thường: 3’TAX TTX GTA ATG TXA…ATX5’

mARN         :5’ AUG AAG XAU UAX AGU…UAG3’

Trình tự aa:      Met – Lys – His – Tyr – Ser - …KT

Vậy có 1 trường hợp làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Giả sử một gen rất ngắn được tổng hợp nhân tạo trong ống nghiệm có trình tự nuclêôtit như sau:

Mach I:(1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2)

Mach II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2)

Nếu gen này tiến hành phiên mã, rồi dịch mã cho ra 1 chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh chỉ gồm 5 axit amin.

Mạch nào sau đây được dùng làm khuôn để tổng hợp ra mARN và chiều phiên mã trên gen là gì?

 • A Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (1)→(2)
 • B Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (2) → (1)
 • C Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2)→(1)
 • D Mạch II làm khuôn, chiều phiên mã từ (1)→(2).

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Để tổng hợp được chuỗi polipeptit hoàn chỉnh cần có codon mở đầu và codon kết thúc, 2 codon này cách nhau 5 bộ ba.

Codon mở đầu là AUG  → Triplet trên gen là  TAX

Codon kết thúc là : UAA, UAG, UGA → Triplet trên gen là ATT ; ATX ; AXT

Mach I:(1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2)

Mach II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2)

Ta thấy trên mạch I:

+ Chiều (1) – (2) có 1 bộ ba mở đầu và 1 bộ ba kết thúc (gạch chân, in nghiêng) nhưng không thỏa mãn điều kiện cách nhau 5 bộ ba.

+ Chiều (2) – (1) có 1 bộ ba mở đầu và 1 bộ ba kết thúc (gạch chân, in đậm) thỏa mãn điều kiện cách nhau 5 bộ ba.

Trên mạch 2 : Chiều (2) – (1) có 1 bộ ba mở đầu và 1 bộ ba kết thúc (gạch chân, in nghiêng) nhưng không thỏa mãn điều kiện cách nhau 5 bộ ba.

Vậy: Mạch I làm khuôn, chiều phiên mã từ (2)→(1)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Một gen ở vi khuẩn E.coli đã tổng hợp cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có tỷ lệ A : U : G : X  là 1:2:3:4. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen trên là

 • A A = T = 270; G  = X = 630. 
 • B A = T = 630; G  = X = 270.
 • C A = T = 270; G  = X = 627. 
 • D A = T = 627; G  = X = 270.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Số rnu của mARN là ( 298 + 2) . 3 = 900

A : U : G : X = 1:2:3:4

Đặt A = x , U = 2x, G = 3x, X = 4x

→ x + 2x + 3x + 4x = 900

→ x = 90

→ A = 90, U = 180 , G= 270, X = 360

→ A = T = 270 , G = X = 630

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Một gen của Vi khuẩn dài 510 (nm), mạch 1 có A1: T1: G1: X1= 1:2:3:4. Gen phiên mã tạo ra một mARN có nucleotit loại A là 150. Số nucleotit loại G môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là

 • A 600.
 • B 900
 • C 450
 • D 1200.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa N và L : N = 2L/3,4

Lời giải chi tiết:

Gen dài 510nm => N= 3000 ; A1+T1+X1+G1= 1500

→  A1= 150, T1= 300; X1= 600; G1= 450 .

rA=150 → T gốc = 150 → mạch 2 là mạch gốc số G môi trường cung cấp = X2=G1= 450

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Một gen có chứa 1350 nuclêôtit và có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ khigen phiên mã 3 lần bằng:

 • A 1755
 • B 5265
 • C 12285
 • D 8755

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- Tính số nucleotide mỗi loại → Số liên kết hidro của gen H = 2A + 3G

- Số liên kết hidro bị phá vỡ khi phiên mã n lần là n.H

Lời giải chi tiết:

A = 270 →G =405

H = 2A + 3G = 540 + 1215 = 1755

Số liên kết H bị phá vỡ sau 3 lần phiên mã là 3. 1755 = 5265

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Một gen có tỉ lệ A/G=2/3. Gen này sao mã 2 lần đã lấy của môi trường 450 rU và 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:

 • A 4875
 • B 2880
 • C 7800 
 • D 3900

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Tính số nucleotide loại A → Tính số nucleotide loại G → Số liên kết hidro H = 2A + 3G

Lời giải chi tiết:

Số nuclêôtit loại A = (450 + 750) :2 = 600

Số nuclêôtit loại G = 600. 3 : 2 = 900

Số liên kết hiđrô của gen H = 2A + 3G = 3900

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Một gen của vi khuẩn tiến hành phiên mã đã cần môi trường nội bào cung cấp 900U; 1200G; 1500A; 900X. Biết phân tử mARN này có tổng số 1500 nucleotit. Số phân tử mARN tạo ra là:

 • A 2
 • B 4
 • C 1
 • D 3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tổng số ribonucleotit môi trường cung cấp để tổng hợp phân tử mARN là: 900 + 1200 + 1500 + 900 = 4500

Số phân tử mARN được tạo ra là: 45000 : 1500 = 3

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Một gen dài 0,408 micrômet tự nhân đôi 3 lần và mỗi gen con tạo ra đều phiên mã 2 lần. Số phân tử mARN được tổng hợp và số đơn phân có chứa trong các phân tử mARN được tạo ra là:

 • A 8 phân tử và 9600 ribônuclêôtit 
 • B 6 phân tử và 7200 ribônuclêôtit 
 • C 12 phân tử và 14400 ribônuclêôtit
 • D 16 phân tử và 19200 ribônuclêôtit

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

N = 4080 : 3,4 × 2 = 2400

Số gen con tạo thành là 23 = 8

Số mARN tạo thành là 8 × 2 = 16

Số đơn phân có trong mARN là 2400:2.16 = 19200

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Có 5 gen cấu trúc giống nhau đều tiến hành phiên mã một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào 45000 ribônuclêôtit. Biết mỗi gen có 150 vòng xoắn (mỗi vòng xoắn gồm 10 cặp nuclêôtit). Số lần phiên mã của mỗi gen nói trên là:

 • A 3 lần
 • B 6 lần
 • C 15 lần
 • D 30 lần

Đáp án: B

Phương pháp giải:

- Tính số nucleotide của gen = số vòng xoắn ×10×2

- Tính số lần phiên mã

- Số nu môi trường cung cấp cho a gen phiên mã k lần là : a× k× N:2

Lời giải chi tiết:

Số nuclêôtit của gen N = 150 . 20 = 3000

Số nu môi trường cung cấp cho a gen phiên mã k lần là: 5. 3000.k:2=45000

→ k = 6

Chọn B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh sẽ là bao nhiêu ?

5’ -XGAUGUGUUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX-3’

 • A 8
 • B 6
 • C 5
 • D 9

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Xác định vị trí mã mở đầu từ đầu 5→ 3’ và mã kết thúc.

- Tính số bộ ba → Số axit amin

Lời giải chi tiết:

mARN5’ –XGAUGUGU UUX XAA GUG AUG XAU AAA GAGUAGX-3’

Phân tử ARN được dịch mã bắt đầu từ đầu 5→3’ và bắt đầu dịch mã từ vị trí AUG  và kết thúc tại vị trí của bộ ba kết thúc ( UAA/ UAG / UGA).

Số aa trong chuỗi polipeptit sẽ bằng số bộ ba nằm giữa bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc ( vì sau khi hoàn thành dịch mã thì axitamin đầu tiên sẽ bị cắt bỏ): 8 bộ ba = 8 aa

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nucleotit tương ứng như sau:

Số axit amin trong 1 phân tử protein hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là: 

 • A 121
 • B 120
 • C 119
 • D 204

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Tính số nuclêôtit trong các đoạn exon của mARN

- Tính số axit amin trong phân tử protein hoàn chính

Lời giải chi tiết:

Tổng số Nu trong các đoạn exon của mARN trưởng thành là: 90+60+150+63=363 

Số bộ ba trên mARN trưởng thành là: 363/3=121 

Số axit amin trong phân tử protein hoàn chỉnh là: 121−1−1=119 (trừ mã kết thúc và trừ axit amin mở đầu).

Chọn: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ở sinh vật nhân sơ, một gen cấu trúc có chiều dài bằng 0,408 micrômet. Hỏi chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh do gen này tổng hợp có bao nhiêu axit amin? Biết quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra bình thường và không tính axit amin mở đầu.

 • A 399
 • B 398
 • C 400
 • D 798.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tính tổng số nucleotide của gen

Tính số bộ ba trên mARN → Số aa của chuỗi polipeptide

Lời giải chi tiết:

Ta có gen có chiều dài là 0,408 micrômet→4080 Å

Số lượng nucleotit trong gen là: 4080 : 3,4  x 2 = 2400

Số lượng bộ ba trên phân tử mARN được phiên mã là: 2400 : 2 : 3 = 400

Trong chuỗi polipeptit của gen này tổng hợp có số lượng aa là : 400 – 2 = 398

Chọn B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nghiên cứu quá trình biểu hiện của một gen không phân mảnh người ta nhận thấy gen này có 116 Timine, tổng số liên kết hydro của gen là 1684. Hãy cho biết số axit amin trong chuỗi polypeptid hoàn chỉnh mà gen trên mã hóa là bao nhiêu?

 • A 199  
 • B 197
 • C 198
 • D 200

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Gen không phân mảnh có 116 T => A = 116

Tổng số liên kết của gen là 1684 nên

G = (H -  2 A) : 3 = (1684 – 2 x 116) : 3= 484 Nu

Số bô ba mã hóa trên mARN do gen đó tổng hợp là

(116 + 484) : 3 = 200 bộ ba 

Số axit amin trong chuỗi polypeptid hoàn chỉnh mà gen trên mã hóa là

200 - 1 - 1 = 198 (aa)

Chọn C 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Một phân tử mARN dài 2040 Å được tách ra từ vi khuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:

 • A G = X = 320, A = T = 280. 
 • B G = X = 360, A = T = 240.
 • C G = X = 240, A = T = 360.
 • D G = X = 280, A = T = 320.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

- Tính tổng số nucleotide của mARN

- Tính số nu mỗi loại của mARN

- Tính số nucleotide mỗi loại cần cung cấp cho quá trình tổng hợp ADN

Lời giải chi tiết:

rN = 2040 : 3,4 = 600 nu

- rA = 600 . 0,2 = 120

- rU = 600 . 0,4 = 240

- rG = 600 . 0,15 = 90

- rX = 600. 0,25 = 150

→ Số nu mỗi loại cần cung cấp cho quá trình tổng hợp ADN là A = T = 360 ; G = X = 240

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Một gen ở sinh vật nhân sơ tự nhân đôi 4 đợt liên tiếp thu được các gen con. Các gen con này đều được phiên mã 5 lần thu được các mARN. Mỗi mARN được tạo thành có 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã. Theo lí thuyết, số chuỗi polipeptit được tổng hợp trong quá trình dịch mã trên là :

 • A 480  
 • B 240
 • C 960
 • D 120

Đáp án: A

Phương pháp giải:

-   Tính số gen con tạo ra sau từ a gen sau k lần nhân đôi: a×2k

-   Tính số mARN tạo thành từ a gen sau n lần phiên mã: a×n

-    Tính số chuỗi polipeptide tạo thành

Lời giải chi tiết:

1 gen nhân đôi 4 lượt liên tiếp → tạo 24 = 16 gen con

Mỗi gen con phiên mã 5 lần → thu được 16 x 5 = 80 mARN

Mỗi mARN có 6 lần riboxom trượt qua để dịch mã → tạo 80 x 6 = 480 chuỗi polipeptit

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Ở một loài vi khuẩn, trên mạch 1 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit tương ứng là ađênin : timin : guanin : xitozin là 3 :4:6:7. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen này có chiều dài 0,272 μm và guanin gấp đôi ađênin. Số lượng các loại nuclêôtit trên mạch gốc của gen là

 • A 120 ađênin; 160 timin; 240 guanin; 280 xitôzin
 • B 160 ađênin;120 timin; 280 guanin; 240 xitôzin.
 • C ađênin = timin = 280; guanin = xitôzin = 520
 • D 320 ađênin; 240 timin; 560 guanin; 480 xitozin.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số nucleotit của gen và của mARN, số nucleotit từng loại của gen, ARN

A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2

G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2

CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit \(L = \dfrac{N}{2} \times 3,4\) (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å

Bước 2: Tính số nucleotit từng loại trên mạch gốc của gen

Lời giải chi tiết:

Số nucleotit của gen là: \(N = \dfrac{{2 \times L}}{{3,4}} = 1600 \to {N_{mARN}} = 800\)

Tỉ lệ nucleotit trên 1 mạch của gen là: ađênin : timin : guanin : xitozin là 3 :4:6:7

Hay \({A_1} + {T_1} = \dfrac{7}{{3 + 4 + 6 + 7}} = \dfrac{7}{{20}} \to \% A = \% T = \dfrac{7}{{20}}:2 = 17,5\% ;{G_1} + {X_1} = \dfrac{{13}}{{20}} \to \% A = \% T = \dfrac{{13}}{{20}}:2 = 32,5\% \)

Ta tính được số nucleotit từng loại là: A=T= 280; G=X=520.

Ta có mARN có %rG= 2 × %rA ↔  trên mạch gốc: %X = 2 × %U → Loại bỏ được đáp án A,C

Mặt khác Agốc­ + Tgốc = 280 → loại D.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Phân tử mARN có chiều dài 4488 ăngstron để cho 6 ribôxôm trượt không lặp lại. Tổng số axit amin đã được các phân tử tARN mang vào để giải mã là:

 • A 4362 axit amin
 • B 3426 axit amin
 • C 2346 axit amin 
 • D 2634 axit amin

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Số nuclêôtit của mARN là: rN = 4488 : 3,4 = 1320

Số chuỗi polipeptide tạo thành là 6

Số aa được mang vào để giải mã là (1320 : 3 – 1) . 6 = 2634

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Một gen (M) có chiều dài 0,51mm. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 399 axitamin. (M) là gen của loại sinh vật nào sau đây?

 • A Thể ăn khuẩn.
 • B Virút
 • C Nấm.
 • D Vi khuẩn Ecôli. 

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tính tổng số nu của gen

Xác định số bộ ba của gen

So sánh số axit amin tạo thành với đề bài → Xác định loài SV

Lời giải chi tiết:

Gen M có chiều dài 0.51mm → N= 3000 nu. Phiên mã tạo ra mARN có 500 bộ ba.

Nếu gen M là của sinh vật nhân sơ, dịch mã sẽ tạo ra 500-1=499 axit amin khác với đề bài → gen M là của sinh vật nhân thực.

Chọn C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

 Phân tử prôtêin gồm 1 chuỗi pôlipeptit có chứa các loại axit amin như sau: 100 Alanin, 80 Xistêin, 70 Triptôphan, 48 Lơxin. Chiều dài của gen đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin nói trên làbao nhiêu biết gen đó là gen không phân mảnh: 

 • A 3060 ăngstron
 • B 3570 ăngstron
 • C 4080 ăngstron
 • D 4590 ăngstron

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Số lượng aa của chuỗi polipeptide trong phân tử protein là

          100 + 80 + 70 + 48 = 298 (aa)

→ Số lượng bộ ba  trên mARN điều khiển tổng hợp phân tử protein là

           298 +1+1= 300 bộ ba

→ Chiều dài của gen đã điều khiển tổng hợp phân tử prôtêin đó sẽ là

         300 x 3 x 3.4 = 3060 A0

Chọn A 

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

30 bài tập lý thuyết Phiên mã và dịch mã

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm lý thuyết Phiên mã và dịch mã có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập trắc nghiệm lý thuyết Phiên mã và dịch mã - Phần 2

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm lý thuyết Phiên mã và dịch mã có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập lý thuyết Phiên mã và dịch mã - Phần 3

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm lý thuyết Phiên mã và dịch mã có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập tính toán Phiên mã và dịch mã

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm tinh toán Phiên mã và dịch mã có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập tính toán Phiên mã và dịch mã - Phần 2

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm tinh toán Phiên mã và dịch mã có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ khó

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Phiên mã và dịch mã mức độ khó (vận dụng và vận dụng cao) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ dễ - phần 2

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Phiên mã và dịch mã mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết
30 bài tập Phiên mã và dịch mã mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Phiên mã và dịch mã mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.