25 câu trắc nghiệm Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Các nước phát triển có đặc điểm là

 • A GDP bình quân đầu người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều, HDI cao
 • B Điều kiện tự nhiên không thuận lợi,  đầu tư ra nước ngoài nhiều, GDP bình quân đầu người cao.
 • C Chỉ số HDI ở mức cao, GDP bình quân đầu người cao, thu hút vốn đầu tư nước ngoài
 • D Trình độ dân trí cao, GDP lớn, khoa học công nghệ phát triển

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người cao (GDP/ người), đầu tư nước ngoài nhiều (FDI), chỉ số phát triển con người HDI ở mức cao. (sgk trang 6)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã:

 • A Nâng cao năng suất lao động toàn cầu
 • B Làm xuất hiện nhiều ngành mới, tạo những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ
 • C Nâng cao khả năng cạnh tranh của các nước đang phát triển
 • D Nâng cao đời sống người dân khắp nơi trên thế giới

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội

 • A Xuất hiện các ngành công nghệ có hàm lượng kỹ thuật thấp
 • B Khoảng cách giàu nghèo giữa các nước rút ngắn lại
 • C Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
 • D Thay đổi cơ cấu lao động, đầu tư nước ngoài giảm mạnh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội là Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, làm xuất hiện nhiều ngành mới, mang lại năng suất cao, nhiều sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cuộc sống...

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

 • A khu vực I và III cao, Khu vực II thấp    
 • B khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp
 • C khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao  
 • D khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao(bảng 1.2 sgk Địa lí 11 trang 7)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là

 • A Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp
 • B Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình cao, Chỉ số HDI ở mức thấp
 • C Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức cao
 • D Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình cao, Chỉ số HDI ở mức cao

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các nước đang phát triển nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp ( ví dụ: tổng nợ của nhóm nước đang phát triển là 2724 tỉ USD (2004), tuổi thọ trung bình chỉ 65 tuổi (2005), chỉ số HDI thấp 0,694 (2003))

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là

 • A Công nghệ có hàm lượng tri thức cao
 • B Công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất
 • C Chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
 • D Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là do

 • A sự tự do hóa đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực
 • B sự tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên
 • C tạo lập thị trường chung rộng lớn
 • D sự hợp tác,cạnh tranh giữa các nước thành viên

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau tạo Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế… giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực (sgk địa lí 11 trang 12)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

 • A Đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế   
 • B Đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội
 • C Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
 • D Đặc điểm tự nhiên

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) với sự tương phản rõ rệt nhau về các chỉ số như: tổng sản phẩm bình quân đầu người, đầu tư nước ngoài, HDI…

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

 • A Khu vực II rất cao, khu vực I và III thấp     
 • B Khu vực I và II rất thấp, khu vực  III cao
 • C Khu vực I và III cao, khu vực II thấp   
 • D Khu vực I rất thấp, khu vực III rất cao

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Dựa vào bảng 1.2 sgk trang 7, Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm : khu vực I tỉ trọng rất thấp (năm 2004 là 2%), khu vực III tỉ trọng rất cao (năm 2004 là 71%)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

 • A Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • B Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • C Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
 • D Công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Bốn công nghệ trụ cột có tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Tác động chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại dến sự phát triển kinh tế - xã hội

 • A Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra khối lượng hàng hóa ít nhưng chất lượng cao hơn
 • B Xuất hiện các ngành công nghệ có  hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng nhiều nhân lực
 • C Thay đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư nước ngoài trên phạm vi toàn cầu, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo
 • D Nền kinh tế thế giới chuyển từ nèn kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động ngày càng sâu sắc, làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức (sgk trang 9)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là

 • A giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao
 • B giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao
 • C giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao
 • D  giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao (sgk Địa lí 11 trang 6)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Nhận xét nào sau đây đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển?

 • A Đầu tư nước ngoài nhiều, GDP/người thấp, chỉ số HDI ở mức cao.
 • B Đầu tư nước ngoài ít, GDP/người cao, chỉ số HDI ở mức cao.
 • C Đầu tư nước ngoài nhiều, GDP/người cao, chỉ số HDI ở mức thấp.
 • D Đầu tư nước ngoài nhiều, GDP/người cao, chỉ số HDI ở mức cao.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển là Đầu tư nước ngoài nhiều, GDP/người cao, chỉ số HDI ở mức cao (sgk Địa lí 11 trang 6)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Phát biểu nào sau đây là đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển?

 • A GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
 • B Năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
 • C GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nơ nước ngoài nhiều.
 • D GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều (sgk Địa lí 11 trang 6-7)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

 • A Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • B Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
 • C Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
 • D Công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Bốn công nghệ trụ cột có tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới phát triển kinh tế - xã hội là: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin. (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là

 • A Canađa.  
 • B Nhật Bản.
 • C EU.
 • D  Hoa Kỳ.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là EU (sgk Địa lí 11 trang 50)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Đây không phải là tác động của cuộc Cách mạng Khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế- xã hội?

 • A Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • B Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.
 • C Thay đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế.
 • D Khoa học công nghệ làm thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tác động của cuộc Cách mạng Khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế- xã hội không bao gồm khoa học công nghệ làm thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi (xem các tác động của cuộc Cách mạng Khoa học và công nghệ hiện đại tại sgk Địa lí 11 trang 8-9)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Đặc điểm của các nước đang phát triển là

 • A GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.
 • B GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
 • C GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.
 • D Năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các nước đang phát triển thường có GDP/ người thấp, nợ nước ngoài nhiều và HDI ở mức thấp (sgk trang 7)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là

 • A đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.
 • B đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.
 • C trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
 • D đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Các nước phát triển và đang phát triển có sự tương phản rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là

 • A Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao
 • B Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao
 • C Giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao
 • D Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Các nước phát triển có giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao ( ví dụ: tuổi thọ trung bình năm đạt 76 tuổi (2005) và chỉ số HDI đạt 0,855 (2003)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian

 • A Giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX               
 • B Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
 • C Giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI 
 • D Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới trong các lĩnh vực

 • A nông nghiệp và công nghiệp.
 • B công nghiệp và dịch vụ
 • C dịch vụ và nông nghiệp.
 • D nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là

 • A Công nghệ có hàm lượng tri thức cao
 • B Công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất
 • C Chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ
 • D Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao (sgk trang 8)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là

 

 • A Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp
 • B Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình cao, Chỉ số HDI ở mức thấp
 • C Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức cao
 • D Nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình cao, Chỉ số HDI ở mức cao

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Các nước đang phát triển nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ trung bình thấp, Chỉ số HDI ở mức thấp ( ví dụ: tổng nợ của nhóm nước đang phát triển là 2724 tỉ USD (2004), tuổi thọ trung bình chỉ 65 tuổi (2005), chỉ số HDI thấp 0,694 (2003))

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trong số các quốc gia sau đây, quốc gia được coi là nước công nghiệp mới (NICs) là:

 • A Hàn Quốc, Xin - ga - po, In - đô - nê - xia, Braxin
 • B Xin - ga - po, Hàn Quốc, Ác - hen - ti – na, Ca – na - đa
 • C Hàn Quốc, Braxin, Ác - hen - ti – na, Ấn Độ
 • D Hàn Quốc, Xin - ga - po, Braxin, Ác - hen - ti - na

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa đạt được trình độ nhất định về công nghiệp gọi chung là các nước công nghiệp mới như: Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, Bra-xin, Ác - hen - ti – na…(sgk trang 7); chỉ có D đúng vì các đáp án khác có Thụy Điển, Ca – na – đa, Nhật Bản là những nước phát triển

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.