Đề kiểm tra giữa kì I Toán 6 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6 - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Đề bài

Câu 1: (2 điểm)

      Thực hiện phép tính:

         a. 24.66 + 33.24 + 24

         b. \({3^{^2}}.5 + {(164 - {8^2})^{}}\)

Câu 2: (3 điểm

 Tìm số tự nhiên x, biết:

         a. \(9 + 2.x = {3^7}:{3^4}\)

         b. \(5.(x + 35) = 515\)

         c. \(\overline {34x} \) chia hết cho 3 và 5

Câu 3: (2 điểm

          a. Tìm Ư(12)

          b. Viết tập hợp A các bội nhỏ hơn 60 của 9

Câu 4: (2.5 điểm)

a. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC.

b. Cho 3 điểm M, N, P thuộc đường thẳng a sao cho MN = 4cm,

MP = 10cm. Tính NP.

Câu 5: (0.5 điểm) Chứng minh rằng n.(n + 13) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n

------------------Hết------------------

Lời giải chi tiết

Câu

Nội dung

Điểm

      1

   a) 24.66 + 33.24 + 24 = 24(66  + 33 + 1)

                                   =  24.100 = 2400

0.5đ

 

0.5đ

b)    32.5 + (164 – 82)

    = 9.5 + (164 – 64)

    = 45 + 100

    = 145

 

0.5đ

 

0.25đ

 

0.25đ

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

  a.   9 + 2.x = 37 : 34

    9 + 2.x = 33 = 27

     2.x = 18

       x = 9

 

0.5đ

0.25đ

0.25đ

b . \(5.(x + 35) = 515\)

      x + 35 = 103

      x = 68

Vậy x = 68

 

0. 5đ

0.25đ

0.25đ

c. \(\overline {34x}  \vdots 5 \Rightarrow x \in \{ 0;5\} \)

Mà \(\overline {34x}  \vdots 3 \Rightarrow x = 5\)

0.5đ

 

 

0.5đ

3

   a. Ư(12)={1;2;3;4;6;12}

   b. A = {0;9;18;27;36;45;54}

 

 4

 

a)

b) * Trường hợp 1: Điểm N nằm giữa M và P      

                        

HS nêu được tên trường hợp và vẽ hình đúng

 

 

Vì N nằm giữa hai điểm M và P nên MN + NP = MP  

    Thay MN = 4cm, MP = 10cm , tính được NP = 6cm

           Vậy NP = 6cm

* Trường hợp 2: Điểm M nằm giữa N và P   

                                                                              

 

HS nêu được tên trường hợp và vẽ hình đúng

                     

    Vì điểm M nằm giữa N và P nên NM + MP = NP  

    Thay MN = 4cm, MP = 10cm , tính được NP = 14cm

           Vậy NP = 14cm

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

 5

 Nếu n là số lẻ => n + 13 là số chẵn => n.(n + 13)\( \vdots \)2 (1)

Nếu n là số chẵn =>  n.(n + 13)\( \vdots \)2 (2)

0,5đ

 


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí