Communication and Culture - trang 45 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới


Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Communication

Video hướng dẫn giải

1. Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.

(Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.)

Lời giải chi tiết:

Volunteer activities

(Những hoạt động tình nguyện)

Order of importance

(mức độ quan trọng)

Helping old or sick people 

(Giúp đỡ người già hoặc người bệnh tật)

2

Helping disadvantaged or handicapped children. 

(Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật)

1

Helping old and childless people 

(Giúp đỡ người già và không có con cái)

4

Taking part in directing the traffic 

(Tham gia điều tiết giao thông)

5

Taking care of war invalids and the families of martyrs 

(Chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ)

3

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Exchange your opinions.

(Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.)

Example:

Student A: What is the most important volunteer activity in our area?

Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important.

Student C: Really? I think ....

Tạm dịch:

Học sinh A: Hoạt động tình nguyện quan trọng nhất trong khu vực của chúng ta là gì?

Học sinh B: Tôi nghĩ rằng tham gia phân luồng giao thông là quan trọng nhất.

Học sinh C: Thật sao? Tôi nghĩ ....

Lời giải chi tiết:

A: What is the most important volunteer activity in our area?

B: I think taking part in directing the traffic is the most important.

C: Really? I think our top priority is helping disadvantaged or handicapped children.

A: I agree with C. Many of them are living in bad conditions and cannot afford to go to school.

Tạm dịch:

A: Hoạt động tình nguyện quan trọng nhất ở khu vực bạn là gì?

B: Mình nghĩ là tham gia điều tiết giao thông là quan trọng nhất.

C: Thật ư? Mình thì lại nghĩ ưu tiên hàng đầu là giúp đỡ trẻ em thiệt thòi hoặc bị khuyết tật.

A: Tớ đồng ý với C. Nhiều em đang sống trong điều kiện tồi tàn và không có điều kiện đến trường.

Culture

Video hướng dẫn giải

Wise words (Lời nói khôn ngoan)

1. What do you know about this man? What do you think the quote means?

(Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu nói trên có nghĩa là gì?)

Lời giải chi tiết:

- He is Mahatma Gandhi, who always fought for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people. 

(Ông ấy là Mahatma Gandhi, người luôn đấu tranh vì quyền lợi của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.)

- 'Be the change you wish to see in the world.' In other words, if we want others to become better, we ourselves must become better fisrt. 

(Hãy trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn người khác trở nên tốt đẹp hơn, chính bản thân chúng ta cần trở nên tốt đẹp trước tiên.)

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions.

(Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

MAHAJMA GANDHI

Mahatma Gandhi was born in 1869 in India. At the age of 18, he travelled to Britain to study law at a university in
London. Then he came back to India and worked there for a few years. In 1893. he got a job as a lawyer in South Africa. At that time, coloured people. including the Indians living in South Africa, and white people were not treated equally, and he fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular.

In 1914, Gandhi moved back to India. At that time, the British ruled India and Indian people were not treated equally. Gandhi wanted the British to leave India so that the country could become independent. He was a peaceful man and against all forms of violence. In the end, he won, and the British left India in 1947.
After that, Gandhi continued to fight for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people.

Tạm dịch:

Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để học Luật tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng không được đối xử công bằng, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ. Thời gian đó, người Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại tất cả thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng, người Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

Lời giải chi tiết:

1. When and where was Mahatma Gandhi born?

(Mahatma Gandhi được sinh ra ở đâu và khi nào?)

=> He was born in 1869 in India. 

(Ông sinh năm 1869 tại Ấn Độ.)

2. What did he do to help coloured people in South Africa? Why?

(Ông đã làm gì để giúp đỡ những người da màu ở Nam Phi? Tại sao?)

=> He fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular. Because at that time they were not treated equally. 

(Ông đã đấu tranh giành quyền cho người da màu nói chung và người Ấn Độ nói riêng. Vì tại thời điểm đó họ không được đối xử công bằng.)

3. What were his contributions to India?

(Ông đã đóng góp gì cho Ấn Độ?)

=> He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India. 

(Ông đã làm cho nước Anh rời khỏi Ấn Độ mang lại độc lập cho nước Ấn vào năm 1947. Ông cũng đấu tranh giành quyền cho người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups.

(Làm việc theo nhóm. Nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương / đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Vo Nguyen Giap was born on 25 August 1911 in Quảng Bình Province. He was the legendary General of Viet Nam. General Giap is also considered to be one of the greatest military strategists of the 20th century. He was a crucial military commander in two wars: the First Indochina War of 1946–1954, and the Vietnam War of 1955–1975 He took part in several historically significant battles, especially Điện Biên Phủ in 1954, and Ho Chi Minh Campaign of 1975. During his revolutionary life spanning over 80 years, the General rendered significant services to the Party and the nation. He was loved and respected by the people and international friends.

Tạm dịch:

Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại Tỉnh Quảng Bình. Ông là Đại tướng huyền thoại của Việt Nam. Tướng Giáp còn được xem là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất thế kỉ 20. Ông là một chỉ huy quân sự cốt cán trong hai cuộc chiến tranh: Chiến Tranh Đông Đương lần đầu giai đoạn 1946-1954 và Chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1955–1975. Ông tham gia một số các trận chiến quan trọng trong lịch sử, đặc biệt phải kể đến Trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh vào năm 1975. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng 80 năm của mình, Đại tướng đã có những đóng góp quan trọng cho Đảng và Nhà nước. Ông được mọi người và bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng.

Loigiaihay.com

Từ vựng

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.