Chương 6 : Ôn tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 152 : Ôn tập về số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 VBT toán 4 bài 152 : Ôn tập về số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 153 : Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 VBT toán 4 bài 153 : Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 154 : Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86 VBT toán 4 bài 154 : Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT toán 4 bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 156 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 VBT toán 4 bài 156 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 157 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 4 bài 157 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 158 : Ôn tập về biểu đồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 90, 91 VBT toán 4 bài 158 : Ôn tập về biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 159 : Ôn tập về phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 4 bài 159 : Ôn tập về phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 160 : Ôn tập về các phép tính với phân số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài 160 : Ôn tập về các phép tính với phân số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 161 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 4 bài 161 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 162 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài 162 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 163 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 4 bài 163 : Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 164 : Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài 164 : Ôn tập về đại lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 165 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 4 bài 165 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 166 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 102, 103 VBT toán 4 bài 166 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 167 : Ôn tập về hình học

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 VBT toán 4 bài 167 : Ôn tập về hình học với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 168 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 VBT toán 4 bài 168 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 106, 107 VBT toán 4 bài 169 : Ôn tập về tìm số trung bình cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 170 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 VBT toán 4 bài 170 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 VBT toán 4 bài 171 : Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Xem thêm