Chương 1 : Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 3 VBT toán 4 bài 1 : Ôn tập các số đến 100 000 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 4 bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 3 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 4 bài 3 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6 VBT toán 4 bài 4 : Biểu thức có chứa một chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 5 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 4 bài 5 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 6 : Các số có sáu chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 4 bài 6 : Các số có sáu chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 7 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 7 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 8 : Hàng và lớp

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 8 : Hàng và lớp với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 4 bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 10 : Triệu và lớp triệu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 VBT toán 4 bài 10 : Triệu và lớp triệu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 11 : Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 13 VBT toán 4 bài 11 : Triệu và lớp triệu (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 12 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 VBT toán 4 bài 12 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 13 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15 VBT toán 4 bài 13 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 14 : Dãy số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4,5 trang 16 VBT toán 4 bài 14 : Dãy số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 15 : Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 4 bài 15 : Viết số tự nhiên trong hệ thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 16 : So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 16 VBT toán 4 bài 16 : So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 17 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19 VBT toán 4 bài 17 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 18 : Yến, tạ, tấn

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 20 VBT toán 4 bài 18 : Yến, tạ, tấn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 19 : Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 4 bài 19 : Bảng đơn vị đo khối lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 20 : Giây, thế kỉ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 4 bài 20 : Giây, thế kỉ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Xem thêm