Chương 5 : Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 137 : Giới thiệu tỉ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 61, 62 VBT toán 4 bài 137 : Giới thiệu tỉ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 138 : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 4 bài 138 : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 139 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 64, 65 VBT toán 4 bài 139 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 140 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65, 66 VBT toán 4 bài 140 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 141 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 4 bài 141 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68, 69 VBT toán 4 bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 143 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 70 VBT toán 4 bài 143 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 144 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 71, 72 VBT toán 4 bài 144 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 145 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 VBT toán 4 bài 145 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 146 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 146 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 147 : Tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 4 bài 147 : Tỉ lệ bản đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 148 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 148 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 149 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 4 bài 149 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 150 : Thực hành

Giải bài tập 1, 2 trang 81 VBT toán 4 bài 150 : Thực hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 151 : Thực hành (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2 trang 82 VBT toán 4 bài 151 : Thực hành (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải