Chương 2 : Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Bình chọn:
4.6 trên 58 phiếu
Bài 29 : Phép cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 4 bài 29 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 30 : Phép trừ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 4 bài 30 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 31 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 37 VBT toán 4 bài 31 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 38 VBT toán 4 bài 32 : Biểu thức có chứa hai chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 33 : Tính chất giao hoán của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40 VBT toán 4 bài 34 : Biểu thức có chứa ba chữ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41 VBT toán 4 bài 35 : Tính chất kết hợp của phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 36 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 4 bài 36 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43 VBT toán 4 bài 37 : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 38 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 39 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 4 bài 41 : Hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 42 : Hai đường thẳng song song

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 49, 50 VBT toán 4 bài 42 : Hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 4 bài 43 : Vẽ hai đường thẳng vuông góc với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT toán 4 bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 VBT toán 4 bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 4 bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 47 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 4 bài 47 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Bài 48 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 48 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Xem lời giải

Xem thêm