Chương 5. Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 31 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 31 tập bản đồ Sử 9. Giải thích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 34 tập bản đồ Sử 9. Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 34 tập bản đồ Sử 9. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 1 trang 35 tập bản đồ Sử 9. Em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 35 tập bản đồ Sử 9. Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 3 trang 36 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 4 trang 37 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất